Przejdź do treści
x

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Wykaz wniosków ostatecznie zakwalifikowanych znajduje się w tabeli poniżej.

Załącznik Rozmiar
Wykaz wniosków ostatecznie zakwalifikowanych 193.28 KB

 

Wykaz wniosków wstępnie zakwalifikowanych znajduje się w tabeli poniżej.

Załącznik Rozmiar
Wykaz wniosków wstępnie zakwalifikowanych 195.62 KB

 

Informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o aktualizacji treści Regulaminu konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.  Zgodnie z aktualizacją, w ramach konkursu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK związanych z zagospodarowaniem ścieków albo zagospodarowaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę (łącznie). Przedsięwzięcia dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną, niepowiązane z oczyszczaniem ścieków nie podlegają dofinansowaniu w ramach przedmiotowego konkursu.

Potrzeba aktualizacji Regulaminu wynika z faktu prowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej równoległego naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń środowiska”. Program ten posiada takie same formy dofinansowania jak program priorytetowy „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, w oparciu o który realizowany jest przedmiotowy konkurs WFOŚiGW w Gdańsku. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o programie priorytetowych NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń środowiska” znaleźć można pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

 

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-GWS/2019 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.08.2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 18.10.2019 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 25.10.2019 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk,      ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.