Przejdź do treści
x

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn.: „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”. Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą:

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19 września 2017 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-azbest_kl/2018 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21 września 2018 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 28 września 2018 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

W sprawach dotyczących naboru do konkursu informacji udziela p. Ireneusz Dzikowski:
tel. (58) 743 18 45, e-mail: ireneusz.dzikowski@wfos.gdansk.pl

UWAGA:

Ze względu na ograniczony budżet konkursu, rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Mając na uwadze powyższe, we wnioskach o dofinansowanie należy uwzględnić rzeczywiste zapotrzebowanie na dotację w 2018 roku.