Przejdź do treści
x

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)

AZBEST – UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW!

W związku z rozstrzygnięciem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)” informujemy, że poza dokumentami wymienionymi w pkt. D wniosku w terminie do 18.07.2017r.  należy złożyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy podpisaną przez jst z wykonawcą prac wyłonionym przy uwzględnieniu wymogów określonych w Regulaminie konkursu,
  • lub oświadczenie o wynikach postępowania na wyłonienie wykonawcy w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą przez osobę fizyczną.

Zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚ w Gdańsku w przypadku braku możliwości dotrzymania terminu uzupełnień jak wyżej należy przedłożyć pisemne uzasadnienie w sprawie wydłużenia ważności kwalifikacji.

Zaktualizowano:  22-06-2017

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”. Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Zaktualizowano:  31-05-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkursy pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 14.04.2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 19.05.2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 31.05.2017r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

UWAGA:

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, które przeprowadzone zostaną przez Wykonawców prac wybranych przez jst przy uwzględnienie Obowiązków Oferenta i Wykonawcy prac wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przygotowano w oparciu o zalecenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z udziałem środków NFOŚiGW.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczony budżet przedmiotowego konkursu w związku z mniejszym niż w ubiegłych latach zaangażowaniem finansowym w formie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizację przedmiotowego konkursu, rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 85% kosztów kwalifikowanych zdania. Mając na uwadze powyższe prosimy o uwzględniania we wnioskach rzeczywistego zapotrzebowania na dotację dla nieruchomości, których właściciele potwierdzili chęć realizacji zadania w 2017 roku.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie ogłoszenia konkursu.