Przejdź do treści
x

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018)

Unieważnienie konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  działając zgodnie z §4 pkt 2 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

Z uwagi na ograniczoną dostępność środków na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, Zarząd WFOŚ podjął decyzję o ich przeznaczeniu na nowy Konkursu pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”.

Nowy konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19 września 2017 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dla Konkursu pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej” znajdą Państwo w dziale Konkursy.

Nabór wniosków zawieszony

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).
Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, poniesione w 2018 roku po podpisaniu umowy. Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2018 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 08.06.2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.07.2018 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 27.07.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu.

W sprawach dotyczących naboru do konkursu informacji udziela p. Ireneusz Dzikowski:
tel. (58) 743 18 45, e-mail: ireneusz.dzikowski@wfos.gdansk.pl

UWAGA:

Ze względu na ograniczony budżet tegorocznej edycji konkursu w związku z brakiem zaangażowania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zadecydował o zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 70% oraz obniżeniu współczynników efektywności kosztowej.

Rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić we wnioskach o dofinansowanie rzeczywiste zapotrzebowanie na dotację dla nieruchomości, których właściciele potwierdzili chęć realizacji zadania w 2018 roku.