Przejdź do treści
x

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Wyjaśnienia dotyczące naboru w ramach konkursu

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku, w związku z pojawiającymi się pytaniami Wnioskodawców, przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” ogłoszony został w celu objęcia dofinansowaniem zadań zgłoszonych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018), które nie mają szansy na uzyskanie dofinansowania w „Krajowym Programie Czyste Powietrze” adresowanym dla budownictwa jednorodzinnego.

W związku z powyższym zapis §7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu należy rozumieć w ten sposób, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej w unieważnionym konkursie Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) w części przypadającej na zadania realizowane w budynkach wielorodzinnych.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z Prawem budowlanym, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynki, w których wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, i które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, kwalifikują się jako budynki wielorodzinne i realizowane w nich zadania mogą podlegać dofinansowaniu.

Zapisy § 7 pkt. 9 Regulaminu Konkursu, dotyczące refundacji wydatków nie później niż w I kwartale 2019 r., nie wykluczają możliwości występowania przez Beneficjentów o wypłatę środków w terminie późniejszym, oznaczają jedynie że WFOŚiGW w Gdańsku nie gwarantuje wypłaty środków przed tym terminem.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu W-WR/2018 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 22 sierpnia 2018r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 września 2018r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 14 września 2018 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

UWAGA:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po dniu 22.06.2018 r. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko.