Przejdź do treści
x

Polityka środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami w województwie pomorskim przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku.

 

Fundusz kreuje swoją politykę środowiskową w oparciu o Strategię Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku, porozumienia i umowy zawarte z NFOŚiGW w sprawie realizacji ogólnopolskich programów priorytetowych oraz inne krajowe i regionalne dokumenty programowe. Polityka środowiskowa znajduje swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych corocznie planach działalności i listach zadań priorytetowych.

 

Naszym celem jest wspieranie realizacji przedsięwzięć proekologicznych służących wdrażaniu regionalnej polityki środowiskowej, przyczyniających się do osiągania coraz wyższych standardów jakości środowiska, w szczególności poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawy środowiskowej gleb oraz usuwania wyrobów zawierających azbest, a także systematycznego podnoszenia świadomości środowiskowej mieszkańców województwa pomorskiego.

 

Jako instytucja dążymy do ciągłej minimalizacji naszego wpływu na środowisko poprzez dbałość o oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami w zakresie zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Staramy się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, a wytworzone poddajemy segregacji.

 

Fundusz w swojej działalności utrzymuje zgodność z wymaganiami prawnymi, a poprzez dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska pośrednio przyczynia się do podniesienia poziomu zgodności z tymi wymaganiami w województwie pomorskim.

 

Preferujemy działania zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń. W tym celu w Funduszu wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania oparty na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System ten podlega stałemu doskonaleniu mającemu na względzie poprawę skuteczności działań Funduszu na rzecz środowiska województwa pomorskiego.

 

Prowadzimy otwarty dialog i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tworząc warunki do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej współuczestniczymy jako partner w wielu inicjatywach podejmowanych na rzecz środowiska na terenie województwa.

 

Maciej Kazienko

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku


    

Gdańsk, 25 października 2019 r.