Przejdź do treści
x

RODO

Realizując wymogi stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdańsku)  przy ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się elektronicznie: iod@wfos.gdansk.pl .

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na  WFOŚiGW w Gdańsku.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń przez każdą ze stron,
  • art.9 ust. 2 lit. a) RODO -  (dot. przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych) w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.

6. Posiadają Państwo prawdo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (dot. zgody wyrażonej przed jej cofnięciem) w dowolnym momencie bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3.

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator danych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT.

10. Państwa dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, a także nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Brejt - Koralewska

e-mail: iod@wfos.gdansk.pl