Przejdź do treści
x

Ogłoszeni nr WFOŚ-110-I/(4/2020) z dnia 13 lutego 2020 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2020) z dnia 13 lutego 2020r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
REFERENTA

Ogłoszenie skierowane jest do absolwentów uczelni wyższych, kierunków związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ekoenergetyką, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, którzy ukończyli studia stacjonarne w latach 2017-2020.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

PODSTAWOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

 1. Prace pomocnicze w wykonywaniu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności udział w prowadzeniu:

  • oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,

  • analizy i oceny efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,

  • analizy zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,

  • uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów

   wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,

  • monitoringu prawidłowości i terminowości realizacji umowy,

  • weryfikacji złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy,

   pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej,

  • wizji lokalnych w miejscu realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,

  • rozliczenia umów, w tym m.in. weryfikacji złożonych druków Rozliczenia do umowy, pod kątem

   spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej.

 2. Udział w obsłudze beneficjentów Funduszu w zakresie informowania o zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 3. Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym w szczególności w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe, o specjalności związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska - preferowane wykształcenie politechniczne o kierunku związanym z odnawialnymi źródłami energii, ekoenergetyką, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami,

 • ukończenie studiów stacjonarnych i uzyskanie tytułu inż. lub mgr lub mgr inż. w latach 2017-2020,

 • ogólna wiedza z zakresu obszarów działania WFOŚiGW w Gdańsku,

 • znajomość języka angielskiego - w stopniu co najmniej komunikatywnym,

 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

  Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych i pogłębiania wiedzy zawodowej,

 • dyspozycyjność,

 • wysoka kultura osobista.

   

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),

 • życiorys zawodowy (CV),

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas

  niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,

 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm..)”,

 • podpisana Informacja o prawach Kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku).

  Dodatkowo (opcjonalnie):

 •  mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, referencje.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2020) z dnia 13 lutego 2020r. należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.


Termin składania ofert upływa z dniem 11 marca 2020 roku o godz. 16 . Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie

  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW

  w Gdańsku,

 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni

  o dalszych czynnościach związanych z naborem,

 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego

  kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego

  kandydata,

 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów

  odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty

  zostaną komisyjnie zniszczone,

 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.).

Data publikacji: 2020-02-13
Data opracowania: 2020-02-13 Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych