od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków dot. zadań planowanych do realizacji w 2025 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa na realizację planowanych w 2025 roku zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego. Wniosek należy złożyć do dnia 15 marca 2024 roku. Wzory wniosku o symbolu (marzec 2023) i załączników należy pobrać ze strony internetowej Funduszu w zakładce Oferta > Nabór ogólny.

Składając wniosek należy dodatkowo wskazać podstawę prawną, z której wynika status prawny jednostki (państwowa jednostka budżetowa) oraz określić właściwego dla jednostki dysponenta części budżetowej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

Wnioski przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem:      ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk. Za termin złożenia wniosku w wersji papierowej uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Dopuszcza się również złożenie wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) po opatrzeniu wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W takim wypadku o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, o której mowa powyżej.

Udzielanie dofinansowania państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku następuje m.in. zgodnie z:

  • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
  • przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.