System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Umowa na realizację ww. projektu została podpisania dnia 03.03.2016 r. przez Ministra Energii oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu wynosi 128 974 901,28 zł, w tym wkład Unii Europejskiej w wysokości 128 974 901,28 zł.

Logo projektu systemu wsparcia energetycznegoW dniu 28.04.2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej  oraz OZE” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący), a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. Wartość Projektu dla WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 6 970 312,70 zł i w 100% jest refundowana z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

W ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego.

Cele projektu:

 • Wzrost świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • Wsparcie gmin w przygotowaniu oraz wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 • Wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Z oferowanej pomocy mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Miasta oraz gminy,
 • Państwowe jednostki budżetowe  (np.: urzędy statystyczne, sądy, szkoły),
 • Szkolnictwo wyższe,
 • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych,
 • Inni odbiorcy.

Zakres usług:

 • Doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych,
 • Wsparcie dotyczące wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań,
 • Wskazanie możliwych dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków,
 • Wspieranie gmin oraz współpraca z Biurem Porozumienia Burmistrzów podczas przygotowania, weryfikacji, wdrażania PGN/SEAP,
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki.

 Planowane efekty:

 • Liczba udzielonych konsultacji – 3430 szt.
 • Liczba Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym – 91 szt.
 • Liczba inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii objętych wsparciem doradczym – 50 szt.

W WFOŚiGW w Gdańsku pracuje zespół 6 doradców.

Dane kontaktowe:

(W ramach konsultacji zaleca się wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną)

Zdzisław Czucha, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

  Piotr Kumpiecki, Doradca Energetyczny

  Marcin Gregorowicz, Doradca Energetyczny

Michał Leszczyński, Doradca Energetyczny

Paweł Detmer, Doradca Energetyczny

Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej

WOŚiGW w Gdańsku – Centrum Kompetencji w zakresie środowiska i energii.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • skorzystać z formularza

lub

Co należy zgłaszać:

 • Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Logo funduszy europejskich oraz flaga unii europejskiej

Aktualności związane z projektem:

01-06-2017
Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się, trwający 4 dni, Sopocki Festiwal Finansowy. Zorganizowana przez Miasto Sopot i koordynowana przez Gdańską Akademię Bankową  inicjatywa skierowana jest do mieszkańców oraz gości Trójmiasta. Składa się z różnorodnych wydarzeń, wśród których...
21-04-2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 26 kwietnia 2017 roku, organizuje seminarium pn. „Pomorskie Klastry Energii – lokalne obszary bilansowania energii”, które odbędzie się w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Celem spotkania jest...
03-04-2017
Ostatnie dwa dni w Funduszu zostały zdominowane przez termowizję. W energooszczędnej i pokazowej siedzibie najpierw odbyło się szkolenie dla pracowników WFOŚiGW w Gdańsku, a kolejnego dnia seminarium pn. „Termowizja i badanie szczelności obiektów, jako wsparcie procesu termomodernizacji”, na które...
03-04-2017
Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku we współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich dnia 7 kwietnia 2017 r. organizuje konferencję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminach”. Wydarzenie dedykowane jest członkom Związku Gmin...
24-03-2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium pn. „Termowizja i badanie szczelności obiektów, jako wsparcie procesu termomodernizacji”. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku przy ul. Rybaki...
13-01-2017
12 stycznia br. w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych Poddziałaniem 10.3.1 - Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla.  Frekwencja była tak duża, że...
05-01-2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają potencjalnych wnioskodawców do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
19-12-2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają potencjalnych wnioskodawców do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
21-10-2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziela wsparcia finansowanego dla projektów z zakresu innowacji środowiskowych, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie może zostać przyznane w...