od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac? (wypłata środków)

Logo Programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: czyste powietrze zdrowy wybór

Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac? (wypłata środków)

Beneficjenci rządowego programu Czyste Powietrze, po zrealizowaniu całości lub części zadań określonych we wniosku o dofinansowanie złożonym w WFOŚiGW w Gdańsku, składają wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac, potocznie nazywanym wnioskiem o płatność. 

Formularz wniosku o płatność beneficjent otrzymuje wraz z pozytywną decyzją WFOŚiGW w Gdańsku o przyznaniu dofinansowania (dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych od 29 lipca 2019) lub wraz z umową o dofinansowanie (dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych do 28 lipca 2019).

Wnioskodawca wniosek o płatność wypełnia samodzielnie. W wersji papierowej.

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00, pełni dyżur ekspert w zakresie wypełniania wniosku o płatność.

Zachęcamy jednak, aby wniosek wypełnić zgodnie ze specjalnie przygotowanymi wskazówkami. Wyjaśniają one wszelkie szczegóły związane z wypełnianiem formularza. Przygotowaliśmy dwie instrukcje, w zależności od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku. Jeżeli beneficjent programu Czyste Powietrze podpisał taką umowę od 17.07.2019, to szczegółowe wytyczne znajdują się tutaj. Jeśli zaś do 16.07.2019, to wskazówki zamieszczone są tutaj.

Dofinansowanie wypłacane jest po złożeniu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami do WFOŚiGW w Gdańsku. Wysokość dofinansowania obliczana jest w oparciu o faktycznie poniesione i zaakceptowane przez Fundusz koszty kwalifikowane. Czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania wynosi około 60 dni. Jest to termin orientacyjny. Beneficjenci często bowiem nie dopełniają wszelkich formalności przy składaniu wniosku o płatność, wzywani są przez pracowników Funduszu do składania korekt i wyjaśnień.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła. W przypadku, gdy w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze, kolejność realizacji pozostałych zadań (termomodernizacja, instalacja OZE, itp.) jest dowolna.  

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność oraz jego akceptacji przez WFOŚiGW w Gdańsku, wysokość dofinansowania przelewana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność. Przelew dokonany zostanie po faktycznym zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji, czy wyrobów budowlanych w jednorodzinnym budynku beneficjenta. Na dowód poniesionych wydatków, wnioskodawca dołącza oryginały lub kopie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniami zapłaty.   

Warto zapoznać się także z najczęściej popełnianymi błędami popełnianymi przez Wnioskodawców na etapie składania wniosku o płatność. Jeżeli beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku od 17.07.2019, to najczęstsze nieprawidłowości znajdują się tutaj. Jeśli natomiast do 16.07.2019, to tutaj  

Previous Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż biogazowego agregatu prądotwórczego Petra 630C oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots’a DM113
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.