Przejdź do treści
x

Kim jesteśmy

Nasze cele wynikają z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska, w szczególności w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju niskoemisyjnej gospodarki Pomorza i poprawy stanu środowiska.

Misją Funduszu jest działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego strefy przybrzeżnej Bałtyku. Finansujemy w szczególności zadania z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminach, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zwiększenia udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie uzyskują także projekty dotyczące rozwoju nowoczesnych technik i technologii ochrony środowiska oraz badań naukowych służących innowacjom. Wspieramy wzrost różnorodności biologicznej, zachowanie i odnowę cennych przyrodniczo siedlisk i ekosystemów a także kreowanie postaw ekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Prawne i finansowe podstawy działalności Funduszu wyznaczają:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  zwana dalej ustawą POŚ,
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz.U. poz. 2386)

Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych.

Fundusz przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, oraz Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023.

Budując swój potencjał finansowy, organizacyjny i merytoryczny w zakresie środowiska i energetyki, WFOŚiGW w Gdańsku stał się regionalnym centrum kompetencji.