od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody

Ogłoszenie o naborze wniosków - edycja 2024

O programie

Celem Konkursu jest wyłonienie zadań mających na celu ochronę przyrody, wspieranie bioróżnorodności i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów na obszarze województwa pomorskiego.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego: organizacji pozarządowych, Parków Narodowych, Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego.

Co obejmuje dofinansowanie?

  • Zwalczanie roślin inwazyjnych gatunków obcych;
  • Pielęgnacja pomników przyrody;
  • Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • Zakładanie enklaw przyrodniczych, ognisk biocenotycznych i alei rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych;
  • Czynna ochrona w obszarze parku narodowego, w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000;
  • Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionej flory, fauny i grzybów;
  • Wsparcie działalności związanej z funkcjonowaniem ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt gatunków chronionych.

Forma dofinansowania

Dotacja.

Sposób składania wniosków

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu formularz Wniosek o dofinansowanie (marzec 2023) wraz z kartą zadania i wymaganymi załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP (przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

Termin

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.