od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkurs rozstrzygnięty!

Wykopany dół w ziemi, w nim zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, z tyłu koparka

Konkurs rozstrzygnięty!

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku rozstrzygnął konkurs „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Do dofinansowania wstępnie zakwalifikowanych zostało 20 wniosków obejmujących inwestycje wodno-ściekowe zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego poza granicami aglomeracji. Ostateczna kwalifikacja wniosków zostanie przeprowadzona po zawarciu przez Fundusz w Gdańsku umowy udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

 

Lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

1

Gmina Damnica

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa ujęcia wody w gminie Damnica

2

Gmina Trzebielino

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina

Trzebielino

3

Gmina Nowa Karczma

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

4

Gmina Tuchomie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie

5

Gmina Prabuty

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, w gminie Prabuty

6

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. Jezierzyce

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Słupsk

7

Gminne Przedsiębiorstwo

Komunalne Szemud Sp. zo. o.

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Szemud- etap VI

8

Gmina Tczew

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

9

Gmina Studzienice

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sominy, na terenie gminy Studzienice

10

Gmina Trąbki Wielkie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji w miejscowości Pawłowo gm. Trąbki Wielkie

11

Powiat Kościerski

Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gmina

Kościerzyna

12

Gmina Smołdzino

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m3/d w miejscowości Smołdzino w gminie Smołdzino, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Smołdzinie w gminie Smołdzino

13

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o.

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy Dzierzgoń – I etap w miejscowościach Morany oraz Piaski Sztumskie poza obszarem aglomeracji Dzierzgoń

14

Przedsiębiorstwo Wodno-

Kanalizacyjne  Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz przepompowaniami ścieków i przewodem tłocznym

15

Gmina Linia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia

16

Gmina Kartuzy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w obrębie miejscowości Brodnica,

Ręboszewo, Smętowo, Kosy i Kartuzy

17

Gmina Kościerzyna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kościerska Huta wraz z podłączeniem budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

18

Gminne Przedsiębiorstwo

Komunalne

Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borzestowie, na terenie gminy Chmielno

19

Gmina Kościerzyna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuczyno wraz z podłączeniem budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

20

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o.

Modernizacja – montaż suchej przepompowni ścieków w m. Brzezie, gm. Rzeczenica

 

Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i ich związków, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Cel programu to poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza dużymi ośrodkami miejskimi. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki dofinansowaniu inwestycji polegających na zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zagospodarowaniu ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Finansowo wspierane są również podłączenia gospodarstw domowych (w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie są finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

  „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” realizowany jest do 2023 roku we współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Gdańsku. W skali kraju na jego wykonanie przeznaczono 200 mln zł. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału.

Previous Pomorscy w Kwidzynie!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.