Przejdź do treści
x

„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Unieważnienie naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.

O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Aktualizacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza aktualizację Regulaminu konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Aktualizacja dotyczy zakresu zadań konkursowych tj. w § 3. Regulaminu pn. Zadania konkursowe w pkt. 1 dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

Przedmiotowe uzupełnienie wychodzi naprzeciw projektowi zmian taryf za energię elektryczną  tj. zapowiadanemu wprowadzeniu taryfy antysmogowej.

Ze względu na proponowaną zmianę zaktualizowany został Regulamin konkursu oraz dwa załączniki do wniosku o dofinansowanie - Wykaz budynków objętych zadaniem oraz Efekt ekologiczny. Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2018 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 11 maja 2018r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 29 czerwca 2018r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.