Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2022)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2022)”.

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu w/2021-maj wraz z wypełnioną Kartą zadania z zakresu edukacji ekologicznej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wymienionymi  w formularzu wniosku załącznikami.

Formularz wniosku do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.

  • Wnioski należy składać w terminie do 31.12.2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2022 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.04.2022 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP (przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za zachowany w odniesieniu do papierowej formy dokumentacji, jaka wpłynie po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu, o ile data nadania wniosku w placówce pocztowej potwierdza złożenie wniosku w terminie określonym
w ogłoszeniu, a do Funduszu przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu wpłynęła kopia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy: fundusz@wfos.gdansk.pl)