Przejdź do treści
x

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że 29 listopada 2021 r. wykorzystany został krajowy limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125,00 euro. W związku z powyższym, wypłata środków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” została wstrzymana.

Wnioski przekazane przez OSChR do WFOŚiGW Gdańsku, którym nie zostało przyznane dofinansowanie do 29 listopada br. zostaną rozpatrzone po przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2022.

O przyznaniu nowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie i wznowieniu udzielania dofinansowania poinformujemy na naszej stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce Fundusze Krajowe/Konkursy/Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku otrzymania pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis po dacie złożenia w OSChR wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, należy niezwłocznie przesłać do WFOŚiGW w Gdańsku aktualizację złożonego oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez podmiot udzielający pomocy. 


Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioskodawcy programu składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis oraz  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
 5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 58 743 18 00, 58 743 18 91, 58 743 18 92, 58 743 18 93.  


Przyznany został nowy limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie. Tym samym rozpoczęło się rozpatrywanie wniosków w ramach w „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, którym nie zostało przyznane dofinansowanie do 13 listopada 2019 roku. Dotyczy to przedsięwzięć, w których koszty kwalifikowane zostały poniesione do końca 2019. Dofinansowanie wypłacane będzie do momentu wykorzystania limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w 2020 roku.


Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór wniosku i załączników w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

 


Wstrzymanie wypłat dofinansowania wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  informuje, że 13 listopada 2019 r. wykorzystany został limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 259 932 125 euro. W związku z powyższym, wypłata środków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” została wstrzymana.

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wnioski przekazane przez OSChR do WFOŚiGW Gdańsku, którym nie zostało przyznane  dofinansowanie do 13 listopada br. zostaną rozpatrzone po przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020.

O przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie i kontynuacji wypłat poinformujemy na naszej stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce „Program regeneracji środowiskowej gleb”.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48.

W ramach programu, dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Gdańsku.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej udzielane jest nie częściej niż raz na cztery lata.
 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku wprowadziła specjalną cenę na badanie odczynu pH gleb dla potrzeb programu wapnowania i wynosi 8,01 zł (brutto) za badanie 1 próbki. Cena opracowania Zalecanej Dawki Wapna to bez zmian 2,13 zł (brutto) dla 1 próbki.

Wysokość dotacji do zakupu wapna zależy od wielkości gospodarstwa.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty zakupu:

 • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
 • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 do 31.10.2023.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie.

 

Wnioski z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80 – 874 Gdańsk

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą.

Próbki przyjmowane są w pokoju nr 318, na III piętrze.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 14:30 (11:00 – 11:20 przerwa)

 

Kontakt: 503 – 748 – 506, 58 302 – 38 – 15, 58 302 – 54 – 88 wew. 23 i 25

 

W okolicach Biskupiej Górki prowadzone są prace drogowe, mogą pojawić się trudności komunikacyjne. Mapa dojazdu