Przejdź do treści
x

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – ruszyły wypłaty

W związku ze wznowieniem limitu pomocy de minimis w rolnictwie, informujemy, że rozpoczęliśmy realizację wypłat dotacji przyznanych w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 


Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioskodawcy programu składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis oraz  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
 5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 58 743 18 00, 58 743 18 91, 58 743 18 92, 58 743 18 93.  


Przyznany został nowy limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie. Tym samym rozpoczęło się rozpatrywanie wniosków w ramach w „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, którym nie zostało przyznane dofinansowanie do 13 listopada 2019 roku. Dotyczy to przedsięwzięć, w których koszty kwalifikowane zostały poniesione do końca 2019. Dofinansowanie wypłacane będzie do momentu wykorzystania limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w 2020 roku.


Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór wniosku i załączników w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

 


Wstrzymanie wypłat dofinansowania wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  informuje, że 13 listopada 2019 r. wykorzystany został limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 259 932 125 euro. W związku z powyższym, wypłata środków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” została wstrzymana.

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wnioski przekazane przez OSChR do WFOŚiGW Gdańsku, którym nie zostało przyznane  dofinansowanie do 13 listopada br. zostaną rozpatrzone po przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020.

O przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie i kontynuacji wypłat poinformujemy na naszej stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce „Program regeneracji środowiskowej gleb”.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48.

W ramach programu, dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Gdańsku.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej udzielane jest nie częściej niż raz na cztery lata.
 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku wprowadziła specjalną cenę na badanie odczynu pH gleb dla potrzeb programu wapnowania i wynosi 8,01 zł (brutto) za badanie 1 próbki. Cena opracowania Zalecanej Dawki Wapna to bez zmian 2,13 zł (brutto) dla 1 próbki.

Wysokość dotacji do zakupu wapna zależy od wielkości gospodarstwa.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty zakupu:

 • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
 • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 do 31.10.2023.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie.

 

Wnioski z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80 – 874 Gdańsk

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą.

Próbki przyjmowane są w pokoju nr 318, na III piętrze.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 14:30 (11:00 – 11:20 przerwa)

 

Kontakt: 503 – 748 – 506, 58 302 – 38 – 15, 58 302 – 54 – 88 wew. 23 i 25

 

W okolicach Biskupiej Górki prowadzone są prace drogowe, mogą pojawić się trudności komunikacyjne. Mapa dojazdu