Przejdź do treści
x

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022).

Data publikacji:

Druki dotyczące zawartych umów

Data publikacji:

Ogłoszenie o naborze wniosków


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022).


Zgłoszenie w ramach naboru należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2022 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać do 31.10.2022 r.
  • Wyniki ogłoszone zostaną  do 22.12.2022r.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty, pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8;
  • przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. 

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do kancelarii Funduszu albo na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu prawidłowo podpisanego wniosku. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.


UWAGA: W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem ePUAP, podpisy elektroniczne muszą być złożone przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy,
w tym również przez Skarbnika. W przypadku złożenia do Funduszu za pośrednictwem ePUAP prawidłowo podpisanych dokumentów, nie ma konieczności przesyłania ich oryginałów pocztą tradycyjną. 


Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego umowy z WFOŚiGW w Gdańsku należy zawrzeć do 31.03.2023 r.


W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres: azbest@wfos.gdansk.pl