od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Na podstawie art. 400h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, z uwzględnieniem:

 1. Celów i zadań wynikających ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020, Programu Ochrony Środowiska Województwa  Pomorskiego, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku;
 2. Zasięgu oddziaływania;
 3. Wpływu na stan środowiska w województwie;
 4. Zapewnienia jak największej absorpcji środków pomocowych z UE dla realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

I. Kryterium Zgodności z polityką ochrony środowiska oraz programem ochrony środowiska

Realizowane zadania będą spójne z Planem działalności Funduszu i Listą zadań priorytetowych przyjętymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku na kolejne lata W pierwszej kolejności wybierane będą zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane z udziałem środków UE  (PO IiŚ, RPO) oraz Funduszy Norweskich i EOG.

II. Kryterium celowości

Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a,
11-22 i 24-42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w innych ustawach.

 

III. Kryterium Efektywności Ekologicznej

Dotyczy analizy i oceny wniosków w zakresie:

 1. Efektu ekologicznego m.in. w odniesieniu do wartości mierzalnych, w tym:
  • ilości usuniętych zanieczyszczeń;
  • ograniczenia emisji do atmosfery oraz zwiększenia nowo zainstalowanej mocy
   z odnawialnych źródeł energii;
  • ilości zagospodarowanych odpadów.
 2. Możliwości efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań;
 3. Stopnia powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, podejmowanymi w skali gminy, powiatu, województwa;
 4. Uwzględnienia priorytetu dla działań zapobiegających i likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania;
 5. Zrównoważonego korzystania z zasobów oraz oszczędzania i odzysku energii, wody
  i surowców;
 6. Realizacji projektu na obszarach chronionych oraz w zlewniach bezpośrednich jezior;
 7. Zachowania bioróżnorodności oraz realizacji zapisów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
 8. Przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

 

IV. Kryterium Oceny Ekonomicznej

Dotyczy analizy i oceny wniosków w zakresie:

 1. Kosztu zadania, w tym kosztu jednostkowego uzyskania efektu ekologicznego;
 2. Okresu realizacji zadania;
 3. Zbilansowania źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy,
  w tym pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych);
 4. Sytuacji finansowej Wnioskodawcy, w szczególności badania jego zdolności kredytowej;
 5. Rodzaju i wartości proponowanych przez Wnioskodawcę zabezpieczeń;
 6. Stopnia zaawansowania przedsięwzięcia.

W analizie ekonomicznej będą wykorzystywane zatwierdzone przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku wskaźniki ekonomiczne i finansowe.

V. Kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych

Finansowane będą zadania uwzględniające w szczególności:

 1. Wdrażanie innowacyjnych technik i technologii;
 2. Służące zintegrowanemu podejściu do ograniczenia i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń;
 3. Podnoszenie sprawności istniejących urządzeń ochrony środowiska;
 4. Efektywne energetycznie oraz promujące odnawialne źródła energii (OZE);
 5. Uwarunkowania przyrodnicze lub włączające w zakres realizowanego przedsięwzięcia działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i informacji o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko;
 6. Realizowane przez podmioty posiadające w organizacji system zarządzania środowiskowego.

VI. Kryterium spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych

Wynikają one z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, a także z „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku” uchwalonych przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku. Dotyczy to w szczególności:

 1. Kompletności wniosku;
 2. Posiadania wymaganych prawem pozwoleń;
 3. Złożenia wniosku w terminie;
 4. Wypełniania zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Gdańsku oraz zobowiązań publicznoprawnych.

Szczegółowe wskaźniki oparte na powyższych kryteriach ustalane są przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.