od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Łapmy deszcz – wsparcie dla Polskiego Związku Działkowców

Ogłoszenie o naborze - dokumenty do pobrania

O programie

Celem programu jest ochrona zasobów wody oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce na terenie województwa pomorskiego poprzez zwiększenie poziomu retencji na działkach oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do Polskiego Związku Działkowców – Okręg Pomorski w Gdańsku. Do programu zostaną zgłoszone Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu województwa pomorskiego, na których realizowane będą przedsięwzięcia przedstawione w ramach wniosku o dofinansowanie. Beneficjentem końcowym w ramach programu będą działkowcy z wytypowanych przez PZD Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Jakie wsparcie?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie (tj. jedną działkę).

Co obejmuje dofinansowanie?

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem w ramach programu  muszą umożliwiać zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z poszczególnych działek oraz wykorzystanie zebranej wody, zaś ich celem będzie maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych.

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki objętej przedsięwzięciem:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych (np. łapacze, wpusty, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach
    (np. zbiorniki podziemne szczelne i infiltracyjne, zbiorniki nadziemne zamknięte, zbiorniki nadziemne otwarte, w tym oczka wodne),
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)
    (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 01.04.2023 r. do 30.11.2023 r

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie według wzoru o symbolu W-PZD/2023 wraz z załącznikami, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Funduszu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu lub datę stempla pocztowego, a w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, datę wpływu na skrzynkę.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Regulaminu naboru.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.