Przejdź do treści
x

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2022

Lista przedsięwzięć priorytetowych stanowi uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikającychz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2021-2024 z perspektywą do 2027 roku.

Projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), będą dofinansowane w pierwszej kolejności. Finansowane będą również zadania wpisujące się w realizację wspólnych Programów Priorytetowych z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

W szczególności ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wspierane są innowacje z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, w tym poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska.

DZIAŁANIE I:  FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRIORYTET I - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • wspierające działania służące przeciwdziałaniu i zapobieganiu presji środowiskowej oraz likwidacji jej skutków, wynikającej z koncentracji ludności i działalności gospodarczej na obszarach przybrzeżnych południowego Bałtyku, prowadzących do jego eutrofizacji i zagrożenia utraty różnorodności biologicznej,
 • ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych,
  w tym przede wszystkim realizację inwestycji wynikających z obowiązującej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Masterplanu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służące ograniczeniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary Natura 2000,
 • kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno-ściekowej na terenach poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów podczyszczalni ścieków i odcieków funkcjonujących przy zakładach zajmujących się kompleksowymi rozwiązaniami gospodarki odpadami,
 • kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno-ściekowej w sektorze przemysłu spożywczego wskazanego w dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,
 • polegające na ograniczeniu procesu degradacji jezior poprzez likwidację presji, szczególnie komunalnej
  i rolniczej,
 • zapewniające dostęp do czystej wody poprzez ochronę wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych,
 • dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na terenie objętym projektem oraz działania służące ograniczeniu strat wody,
 • służące adaptacji do zmian klimatu, w tym ochronie zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz zagospodarowanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,
 • dotyczące działań mających na celu wykorzystanie potencjału przyrody w łagodzeniu zmian klimatu,
 • wspieranie działań badawczo-rozwojowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, których efekty będą mogły być wykorzystywane przez podmioty świadczące usługi publiczne w ww. zakresie
  (np. eksploatatorzy oczyszczalni ścieków), w celu rozwiązania problemów (np. obecność w ściekach
  i osadach ściekowych zanieczyszczeń trudnych do usunięcia jak np. mikroplastiki, mikrozanieczyszczenia, farmaceutyki, itp.),
 • wchodzące w skład kompleksowych rozwiązań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych polegające na zwiększeniu stopnia ich retencjonowania
  i zagospodarowania w miejscu ich gromadzenia,
 • dotyczące rozwoju i utrzymania monitoringu w ochronie powietrza i gospodarce wodnej, w tym kontroli i monitoringu zbiorników bezodpływowych na nieczystości,
 • działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i likwidację ich skutków,
 • dotyczące przeprowadzania i wdrażania audytów mających na celu poprawę funkcjonowania instalacji gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie ich efektywności energetycznej,
 • przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań polegających na zmniejszeniu i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 104 Prawa Wodnego.

PRIORYTET II – Transformacja energetyczna i ochrona powietrza

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią
  w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym modernizację małych elektrowni wodnych,
 • poprawę efektywności energetycznej wytwarzania energii poprzez budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej
  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła), w szczególności wspierające osiągnięcie statusu systemu efektywnego energetycznie,
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych, w tym obiektów o charakterze jednostki edukacyjnej i badawczo-rozwojowej,  instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk oraz komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
 • mające na celu rozwój ekologicznych form transportu, w tym rozwój elektromobilności,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii, podnoszących efektywność energetyczną oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
 • mające na celu wzrost lokalnego bezpieczeństwa dostaw energii, w tym uwzględniające inicjatywy klastrowe oraz związane z powstawaniem spółdzielni energetycznych,
 • wdrażanie i promocja rozwiązań innowacyjnych wpływających na rozwój potencjału energetycznego kraju i regionu w tym działania związane z produkcją i wykorzystaniem wodoru, technologiami magazynowania energii, inteligentnymi systemami monitorowania i zarządzania zużyciem energii oraz morską energetyką wiatrową.

PRIORYTET III - Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • w zakresie infrastruktury dotyczącej odpadów komunalnych, które ujęte są w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami[1], w tym dostosowania obiektów/instalacji do wymogów w obszarze gospodarki odpadami i zwiększenia efektywności ich funkcjonowania,
 • prowadzące do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz mające na celu przygotowanie produktów
  do ponownego użycia, w tym rozwój sieci napraw zepsutego i wymiany niepotrzebnego sprzętu domowego, w szczególności w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • dotyczące zmian technologicznych, które prowadzą do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewniające ich wykorzystanie w procesach produkcji,
 • mające na celu zwiększenie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odzysk energii z odpadów,
 • dotyczące wdrażania i rozbudowy efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów,
  w szczególności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz dostosowanie systemów selektywnego zbierania odpadów w gminach do wymagań prawnych oraz technologicznych
  i organizacyjnych RIPOK,
 • prowadzące do rozwoju selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz
  z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
 • dotyczące wdrażania efektywnych rozwiązań i technologii mających na celu przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym rozwój systemów selektywnego zbierania tych odpadów,
 • dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w szczególności realizacja zadań wpisujących się w programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
 • dotyczące rekultywacji składowisk odpadów oraz likwidacji „dzikich wysypisk”, w szczególności na obszarach leśnych i cennych przyrodniczo.

PRIORYTET IV - Ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej:

 • działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów i gatunków, właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych oraz zmniejszenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo,
 • ochrona siedlisk przyrodniczych i krajobrazów typowych dla województwa pomorskiego,
 • ochrona i tworzenie korytarzy ekologicznych,
 • sporządzanie i aktualizacja planów ochrony, planów zadań ochronnych oraz monitoringu przyrodniczego,
 • tworzenie infrastruktury w celu ukierunkowania ruchu turystycznego i ograniczenia antropopresji na terenach objętych ochroną,
 • rewitalizacja starych drzew i alei, nasadzenia nowych alei z rodzimych gatunków drzew miododajnych
  i owocodajnych,
 • wsparcie działalności ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt gatunków chronionych,
 • eliminacja gatunków obcych inwazyjnych i zmniejszanie ich negatywnego wpływu na ekosystemy,
 • wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, m.in. naturalnej retencji wód opadowych i spowolnienia ich spływu oraz zwiększenie absorbcji CO₂,
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowanych ze środków UE i EOG
  i innych źródeł,
 • wsparcie monitoringu przyrodniczego.

w zakresie informacji i edukacji ekologicznej:

 • wsparcie regionalnych działań w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska, promocja wiedzy, postaw i zachowań prośrodowiskowych, zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie kompetencji ekologicznych społeczeństwa,
 • wsparcie działalności edukacyjnej prowadzonej przez ośrodki edukacji ekologicznej,
 • rozwijanie kompetencji (tj. wiedzy, umiejętności), eksploatatorów obiektów, w szczególności obiektów mikrobiogazowni rolniczych i oczyszczalni ścieków,
 • kampanie edukacyjne i informacyjne oraz konferencje i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej,
 • edukacja w zakresie podniesienia świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu
  i adaptacji do ich skutków,
 • wspieranie działań edukacyjnych w zakresie energetyki odnawialnej, racjonalizacji zużycia energii oraz innych dotyczących transformacji energetycznej, 
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych ze środków UE i EOG
  i innych źródeł.

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

W ramach działania przewidywany jest udział Funduszu w szczególności w następujących przedsięwzięciach:

 • wsparcie i rozwój projektu Doradztwa Energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
 • prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych celem kształtowania właściwych postaw prośrodowiskowych oraz prezentacja możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • doradztwo środowiskowe dla samorządów lokalnych, organizacji branżowych, ośrodków naukowych, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych,
 • wdrażanie projektów, które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych,
 • zwiększenie sprawności organizacyjnej i efektywności funkcjonowania Funduszu, w tym cyfryzacja procesów wewnętrznych oraz doskonalenie współpracy i obsługi beneficjentów.
 

[1] Warunek ujęcia inwestycji w planie inwestycyjnym WPGO nie dotyczy instalacji do recyklingu odpadów (art. 35 ust 9 ustawy o odpadach).