od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2016

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2016

Lista przedsięwzięć priorytetowych stanowi uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.

Projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), będą dofinansowane w pierwszej kolejności. Przewiduje się również finansowanie zadań z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁANIE I:  FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRIORYTET I – Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego,
 • budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych, w tym przede wszystkim realizację inwestycji wynikających ze zweryfikowanych przez samorząd województwa planów aglomeracji, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz późniejszego planu dla wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służącą ograniczeniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary Natura 2000,
 • zadania kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych,
 • budowę i rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,
 • przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu procesu degradacji jezior poprzez likwidację presji, szczególnie komunalnej i rolniczej,
 • przedsięwzięcia zapewniające dostęp do czystej wody poprzez ochronę wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych oraz budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, w tym działania służące ograniczeniu strat wody,
 • przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią i podtopieniem oraz służące adaptacji do zmian klimatu,
 • przedsięwzięcia wchodzące w skład kompleksowych rozwiązań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych polegające na zwiększeniu stopnia ich zagospodarowania w miejscu ich powstawania,
 • przeprowadzanie i wdrażanie audytów mających na celu poprawę funkcjonowania instalacji gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie ich efektywności energetycznej.

PRIORYTET II – Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • zadania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz  ograniczenia emisji gazów oraz pyłów w szczególności ograniczenia niskiej emisji na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • zadania mające na celu ograniczenie zużycia energii, w tym wprowadzenie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • budowę, rozbudowę i modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • zadania prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • zadania mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • budowę mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
 • zadania mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • wdrażanie „czystych technologii” w przemyśle i gospodarce komunalnej województwa, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
 • zadania mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.

PRIORYTET III – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • zadania wynikające z planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w szczególności modernizacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w celu dostosowania ich do wymogów w obszarze gospodarki odpadami i zwiększenia efektywności ich funkcjonowania,
 • działania prowadzące do zapobiegania powstawaniu odpadów, w szczególności komunalnych oraz mające na celu przygotowanie produktów do ponownego użycia,
 • zmiany technologiczne zapobiegające powstawaniu odpadów oraz zapewniające ich wykorzystanie w procesach produkcji,
 • wdrażanie i rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów, w szczególności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • zwiększanie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odzysk energii z odpadów,
 • wdrażanie technologii mających na celu przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym rozwój systemów selektywnego zbierania tych odpadów,
 • usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w szczególności realizacja zadań wpisujących się w programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
 • rekultywacja składowisk odpadów  oraz rekultywacja/remediacja terenów zdegradowanych,
 • likwidacja „dzikich wysypisk”, w szczególności na obszarach leśnych i cennych przyrodniczo.

PRIORYTET IV – Ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej:

 • działania mające na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
 • sporządzanie planów ochrony rezerwatów przyrody oraz monitoring stanu zachowania ich celów ochrony,
 • urządzanie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni, ochrona starych drzew i alei,
 • wsparcie działań mających na celu adaptację do przewidywanych zmian klimatu, m.in. naturalnej retencji wód opadowych i spowolnienia ich spływu oraz zwiększenie absorbcji CO₂,
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowanych ze środków UE i EOG.

w zakresie informacji i edukacji ekologicznej:

 • wsparcie regionalnych działań w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska oraz promocja postaw i zachowań prośrodowiskowych, w tym między innymi wsparcie Pomorskich Dni Energii,
 • wparcie działalności edukacyjnej prowadzonej przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz regionalne ośrodki edukacji ekologicznej,
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych ze środków UE i EOG.

PRIORYTET V – Monitoring środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków oraz wspieranie innowacji

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • wspieranie rozwoju i utrzymania systemu monitoringu środowiska, w szczególności regionalnego systemu monitoringu jakości powietrza, monitoringu przyrodniczego oraz wód podziemnych i powierzchniowych, 
 • działania mające na celu podnoszenie potencjału służb ratowniczych,
 • działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie poważnym awariom i likwidację ich skutków dla środowiska,
 • wspieranie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, w tym rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska.

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach działania przewidywany jest udział Funduszu w szczególności w następujących przedsięwzięciach:

 • wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów równoważnych oraz w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez realizację projektu systemowego pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
 • wsparcie gmin i miast w ich staraniach w osiągnięciu celu unijnego 20/20/20 poprzez pełnienie roli Regionalnego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w województwie pomorskim,
 • prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych celem kształtowania właściwych postaw prośrodowiskowych oraz prezentacja możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • przygotowanie i wdrażanie projektów, które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych.

 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.