od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Mamy 25 lat!

Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko wygłasza przemówienie podczas jubileuszowej konferencji

Mamy 25 lat!

10 września 2018 w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się jubileuszowa konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

10 września 2018 w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się jubileuszowa konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Olbrzymia sala konferencyjna wypełniona została po brzegi. Odwiedzili nas goście z całej Polski, nasi przyjaciele i współpracownicy. To dowód na to, że sprawy Funduszu, sprawy środowiska dla wielu osób są bliskie.

Jubileusz WFOŚiGW w Gdańsku wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Takie mamy – na szczęście – czasy, że nie musimy bronić Ojczyzny czy walczyć za nią, udowadniając tym samym miłość do niej. Możemy troszczyć się o Nią na co dzień, w naszych codziennych obowiązkach, zachowaniach, chociażby segregując odpady, roztropnie korzystając z zasobów wody, czy wybierając alternatywne niskoemisyjne środki transportu. I nie powinno nikogo urazić sformułowanie, że miarą współczesnego patriotyzmu może być i powinna być nasza wrażliwość i odpowiedzialność za środowisko, czyli za to, co tak pięknie Polskę stanowi! – powiedział do uczestników konferencji prezes Maciej Kazienko.

Wszystkim działaniom podejmowanym przez pracowników Funduszu w ostatnim ćwierćwieczu przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Przyjazne, czyste środowisko kreuje bowiem dobre warunki do zdrowego życia. Środowisko to my!

Każda gmina w województwie pomorskim skorzystała z dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Wśród nich olbrzymie, wielomilionowe przedsięwzięcia, ale i drobne projekty. Dokonaliśmy wiele, ale przed nami kolejne wyzwania. Stanęliśmy do walki o czyste powietrze. Ruszyliśmy z ogromnym, ogólnopolskim programem pod taką właśnie nazwą, który kolejny raz ma zmienić naszą rzeczywistość. Tym razem na walną od smogu – dodał prezes Maciej Kazienko.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk złożył serdeczne gratulacje pracownikom Funduszu. Zapewnił, że wszyscy chcemy żyć w przyjaznym, ekologicznym środowisku, a jest to możliwe m.in. dzięki działalności WFOŚiGW w Gdańsku. Wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki odczytał list od marszałka województwa. Na tym polu działania ważny jest każdy, nawet najmniejszy element, który w efekcie składa się na całość funkcjonującego ekosystemu. Gratulacje należą się zarówno całemu zaangażowanemu zespołowi, jak i każdemu pracownikowi z osobna. Bez Państwa niemożliwa byłaby realizacja tak wielu projektów i programów mających wpływ na otaczającą nas naturę – napisał marszałek województwa pomorskiego. Z okazji 25 – lecia WFOŚiGW w Gdańsku, przyznał medal „De nihilo nihil fit” (Z niczego nic nie powstaje). 

Ks. biskup Zbigniew Zieliński – nazwany przyjacielem Funduszu – stwierdził, że ochrona środowiska to temat bliski Kościołowi. Pracownikom Funduszu życzę, aby pasji Wam nie zabrakło, aby pasji zaczęło Wam przybywać. Każdemu z nas powierzona została troska o Ziemię. Ochrona środowiska zadana jest nam wszystkim. Życzę państwu nowych projektów, aby świat był piękny, a w nim najpiękniejszy jest człowiek – powiedział.

Leszek Tokarczyk – przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odczytał list od prezesa Kazimierza Kujdy. Pokaźny wkład w funkcjonowanie i dokonania (tego) nowoczesnego i wydajnego systemu wnosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z majątkiem sięgającym niemalże 210 mln zł. Tylko w bieżącym roku w gdańskim WFOŚiGW łączna planowana kwota wsparcia w formie pożyczek wynosi ponad 43 mln zł, a w formie dotacji – przeszło 10 mln zł. Trzeba przy tym dodać, że podejmowane tutaj działania zawsze charakteryzuje gospodarność, pracowitość, rzetelność i pragmatyzm (…) Z uznaniem i satysfakcją chcę podkreślić, że WFOŚiGW w Gdańsku, jako ważny element systemu, od 25 lat skutecznie i efektywnie wspiera przedsięwzięcia proekologiczne, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska oraz stabilnego rozwoju regionu i kraju. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć jednym głosem, że czynimy Polskę lepszą, zasobniejszą i bezpieczniejszą – napisał prezes Kazimierz Kujda.

Dr Tomasz Rożek wygłosił wykład „Czy zgasną światła na Ziemi”, prof. Piotr Stepnowski podsumował osiągnięcia i dokonania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Potem przyszedł czas na nagrody z okazji 25 – lecia WFOŚiGW w Gdańsku.

Nagrodę specjalną otrzymała Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Statuetkę odebrała kierownik Stacji dr Iwona Pawliczka vel Pawlik. Nagroda dla organizacji pozarządowej powędrowała do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, odebrał ją dyrektor ks. Janusz Steć. Osobowością proekologiczną została Grażyna Sadowska z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Nagrodę dla proekologicznego dziennikarza odebrał redaktor Włodzimierz Raszkiewicz z Radia Gdańsk.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku. 29 czerwca 1993 roku odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Maciej Płażyński został wybrany jej przewodniczącym.

Pierwsze lata działalności Funduszu przypadły na okres konstytuowania się samorządów, dla których jednym z ważniejszych zadań było powstrzymanie degradacji środowiska. Finansowe i merytoryczne wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku umożliwiło takie działania. Fundusz przystąpił do dofinansowywania przedsięwzięć o charakterze proekologicznym. Środki finansowe pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń.

W latach 1993 – 2018 WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości półtora miliarda zł. 53% stanowiły wydatki na zadania związane z ochroną wód, 17% przeznaczonych zostało na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, a po 10% na ochronę powierzchni ziemi oraz edukację ekologiczną i ochronę przyrody.

Przez 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku podpisał 8,5 tysiąca umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć. Dofinansował budowę lub modernizację 4,6 tysięcy km sieci kanalizacyjnych, 111 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 2 miliony ton. Dofinansował 11,7 tysiąca sztuk kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Pracownicy udzielili 1,8 tysięcy konsultacji z zakresu doradztwa energetycznego dla firm, gmin i osób prywatnych.

Od początku istnienia Funduszu, pracownikom przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Zgodnie z tą ideą, WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, a także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół, ochronę rezerwatów przyrody.

Ale po kolei …

Od początku istnienia WFOŚiGW w Gdańsku priorytet w jego działalności stanowiła realizacja zadań związanych z ochroną wód. Wśród pierwszych działań była ochrona Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Zrealizowane zostało kompleksowe przedsięwzięcie, które ograniczyło spływ zanieczyszczeń do wód morskich. Pozwoliło to otworzyć plaże nad Bałtykiem. Fundusz nadal wspiera programy i zadania ograniczające bezpośredni dopływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych.

WFOŚiGW współfinansuje budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych. Efekty tych działań są wymierne. Nastąpiło zwiększenie przepustowości infrastruktury wodno-ściekowej, podłączyły się do niej kolejne gospodarstwa domowe, a ścieki oczyszczone mają wreszcie wymaganą jakość.

Fundusz zapobiega powstawaniu odpadów, ogranicza ich ilość. Wdraża systemy selektywnej zbiórki i nowoczesnych technologii odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów.

Rozwój odnawialnych źródeł energii wspiera m.in. poprzez dofinansowanie inwestycji związanych z montażem kolektorów słonecznych. Współfinansowane są również zadania edukacyjne i badawcze dotyczące ochrony powietrza i OZE. 

Od wielu lat WFOŚiGW w Gdańsku aktywnie uczestniczy w programie monitoringu atmosfery poprzez dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, był również jednym z inicjatorów powołania Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”.

Fundusz dofinansował liczne działania służące zachowaniu bioróżnorodności. Usytuowanie województwa pomorskiego wymaga ochrony siedlisk i ekosystemów związanych z morzem: klifów, wybrzeży mierzejowych, podmokłych łąk, torfowisk. WFOŚiGW wsparł działania związane z ochroną przyrody, w tym związane z ochroną ryb łososiowych, reintrodukcją foki szarej oraz funkcjonowaniem ośrodków rehabilitacji ptaków drapieżnych. Środki finansowe przeznaczone zostały także na program kompleksowej ochrony nietoperzy, montaż budek lęgowych i platform dla ptaków. Ze środków Funduszu sporządzane są plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Budowane są ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, spacerowe i rowerowe.

 

Previous 25 lat Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.