od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nabór ogólny

ETAP I – ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

ETAP I – ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowuje w ramach naboru ogólnego przedsięwzięcia w zakresie: ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem, gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz likwidacji ich skutków, monitoringu środowiska, innych działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok, kryteriów wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce Oferta/Dokumenty.

Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:
 • preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),
 • dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

W celu skorzystania z dofinansowania, do siedziby Funduszu, po zapoznaniu się z ww. dokumentami należy złożyć wniosek wraz z dokumentami wymaganymi w formie odrębnych załączników.  

Sposób składania wniosków

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dokumenty do złożenia

Wniosek:

Załączniki do wniosku:

 1. Charakterystyka zadania – dokument w sposób syntetyczny powinien przedstawić stan obecny, przesłanki  i przyczyny realizacji zadania, obszar oddziaływania oraz przyjęte rozwiązania, jak również oczekiwane rezultaty/efekty.
 1. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny – należy wybrać, wypełnić i załączyć do wniosku odpowiedni (w zależności od zakresu zadania) formularz dotyczący planowanego do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. Dla przedsięwzięć niewpisujących się w formularze z pkt. 2.1-2.3, jak również dla zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej należy złożyć druk z pkt. 2.4. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny – formularz ogólny.

W formularzach należy podać wszystkie wymierne korzyści dla ochrony środowiska, jakie przyniesie realizacja zadania, uwzględniając przyjęte jednostki miary i klasyfikacje np. liczbę uczestników warsztatów, zajęć, akcji ekologicznych i innych działań edukacyjnych; liczbę osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  powierzchnię siedlisk poddanych działaniom czynnej ochrony przyrody; łączną powierzchnię likwidowanych stanowisk roślin inwazyjnych gatunków obcych; powierzchnię nowo utworzonych terenów zielonych.

PAMIĘTAJ:

 1. Zadeklarowane przez Wnioskodawcę planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe i ekologiczne podlegają analizie na etapie oceny i kwalifikacji złożonego do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o dofinansowanie.
 2. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie.
 3. Efekty rzeczowe i ekologiczne (rodzaje oraz wartości) podlegają monitorowaniu przez Fundusz w trakcie trwania umowy. Beneficjent potwierdza ich osiągnięcie w formularzu Osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego co warunkuje prawidłową realizację umowy i jej rozliczenie z Funduszem.
 4. Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie w przypadku, gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo ekologiczne zadania nie zostaną osiągnięte.
 5. Więcej informacji nt. monitorowania efektów i dopuszczanych przez Fundusz rozbieżności pomiędzy efektami planowanymi do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętymi można znaleźć w zakładce Dokumenty w części Zmiany i rozbieżności.
 1. Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły, wbudowane funkcje, wykonujące automatyczne obliczenia.
 1. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy – plik obejmuje wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 a) dla zadania o charakterze nieinwestycyjnym (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania, o którą się ubiegasz)

b) dla zadania o charakterze inwestycyjnym (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania, o którą się ubiegasz):

 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.
 1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w pkt C.3 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji)– jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I lub PP.II wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej.

(wybierz 1 z 2 dostępnych formularzy w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej):

7. Upoważnienie do pobrania raportu specjalnego z BIG InfoMonitor S.A. – w przypadku wnioskowania o pożyczkę należy wybrać, wypełnić i załączyć do wniosku odpowiedni, w zależności od formy prawnej, formularz.

 1. Propozycja harmonogramu spłat rat pożyczki (kwoty, terminy) – w przypadku wnioskowania o pożyczkę. Dokument należy przedstawić w formie odrębnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.
 2. Propozycja harmonogramu wypłat transz pożyczki (kwoty, terminy) – w   przypadku   wnioskowania              o pożyczkę. Dokument należy przedstawić w formie odrębnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.
 3. Propozycja formy zabezpieczenia pożyczki lub zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji wraz z dokumentami umożliwiającymi dokonanie oceny wartości zabezpieczeń. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dokument należy przedstawić w formie odrębnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.
 4. Dane finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych sprawozdania finansowe (w formie elektronicznej) – w przypadku wnioskowania o pożyczkę – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
 5. Oświadczenie o procedurze zastosowanej przy wyborze dostawców i wykonawców – dokument stanowi aktualizacje informacji zawartych w punkcie C.5. wniosku i należy przedłożyć go wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie D wniosku tj. w okresie ważności pozytywnej kwalifikacji wniosku.

WFOŚiGW w Gdańsku może dodatkowo poprosić o inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny wniosku

ETAP II – REALIZACJA ZADANIA

Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przyznanego dofinansowania.

Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa o dofinansowanie określająca warunki realizacji zadania.

Zasady znakowania

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z zapisami dotyczącymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dla umów podpisanych przed 6 kwietnia 2023

Dla umów podpisanych po 6 kwietnia 2023

Zasady znakowania logotypu 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku

Wypłata środków w ramach zawartej umowy

Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zamieszczonych poniżej (prawidłowo wypełniony wniosek o płatność wraz z zestawieniem dowodów księgowych dotyczących kosztów kwalifikowanych zadania za okres rozliczeniowy stanowią podstawę do wypłacenia środków w ramach zawartej umowy).

UWAGA: Poniższe formularze nie mają zastosowania do państwowych jednostek budżetowych. Dokumenty do pobrania dotyczące zawartych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe znajdują się w zakładce Oferta/Programy/Państwowe jednostki budżetowe

ETAP III - ROZLICZENIE UMOWY

W celu rozliczenia zadania Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego druku rozliczenia umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

UWAGA: Poniższe formularze nie mają zastosowania do państwowych jednostek budżetowych. Dokumenty do pobrania dotyczące zawartych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe znajdują się w zakładce Oferta/Programy/Państwowe jednostki budżetowe.

Efekty rzeczowe i ekologiczne

Empty heading

Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny i rzeczowy w zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. 
Beneficjent w formularzu “Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny, sprawozdanie – formularz ogólny” jest zobowiązany określić czy podane we wniosku wymierne korzyści dla ochrony środowiska zostały osiągnięte w trakcie realizacja zadania, uwzględniając przyjęte jednostki miary i klasyfikacje np. liczbę uczestników warsztatów, zajęć, akcji ekologicznych i innych działań edukacyjnych; liczbę osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  powierzchnię siedlisk poddanych działaniom czynnej ochrony przyrody; łączną powierzchnię likwidowanych stanowisk roślin inwazyjnych gatunków obcych; powierzchnię nowo utworzonych terenów zielonych. 
 
Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny dla zadań z pozostałych dziedzin.
Beneficjent zobowiązany jest wybrać, wypełnić i załączyć do rozliczenia umowy odpowiedni (w zależności od zakresu zadania) formularz dotyczący osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego i rzeczowego. Dla zadań niewpisujących się w formularze z pkt. 1-3 należy wypełnić formularz z pkt. 4 tj. “Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny, sprawozdanie – formularz ogólny”.
 

Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu rozliczenia końcowego zadania szereg czynników może wpłynąć na zmiany czy rozbieżności pomiędzy planowanymi i osiągniętymi efektami rzeczowymi i ekologicznymi. Szczegółowe informacje, jak postąpić w takich okolicznościach, opisano w zakładce Dokumenty w części Zmiany i rozbieżności.

Zasady znakowania

Przed złożeniem dokumentacji do rozliczenia należy upewnić się, że zostały zrealizowane wszystkie postanowienia dodatkowe zawarte w umowie dofinansowania zadania!
Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające realizację dodatkowych ustaleń, o których mowa w umowie z Beneficjentem w tym dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w Zasadach znakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

ETAP IV - UMORZENIE POŻYCZKI

Udzielane jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pamiętaj: W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy, wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader.

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.