od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nabór ogólny – edukacja ekologiczna i ochrona przyrody

Jak złożyć wniosek?

I ETAP – KWALIFIKACJA WNIOSKÓW

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowuje w ramach naboru ogólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:

  • preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),
  • dotacje,
  • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

W celu skorzystania z dofinansowania do siedziby Funduszu należy złożyć wniosek oraz dokumenty wymagane w formie odrębnych załączników do niniejszego wniosku.

Sposób składania wniosków
Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Pamiętaj: Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów.

Dokumenty do złożenia

Wniosek

Załączniki do wniosku:

Załącznik 1. Charakterystyka zadania – opis pomimo, iż syntetyczny powinien być bardzo wnikliwy, przedstawić powiązane ze sobą i skoordynowane działania, realne cele, sposoby ich realizacji oraz oczekiwane efekty/rezultaty. 

Załącznik 2. Planowany efekt ekologiczny – należy podać wszystkie wymierne korzyści dla ochrony środowiska, jakie przyniesie realizacja zadania, uwzględniając przyjęte jednostki miary i klasyfikacje np. liczbę uczestników warsztatów, zajęć, akcji ekologicznych i innych działań edukacyjnych; liczbę osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  powierzchnia siedlisk poddanych działaniom czynnej ochrony przyrody; łączną powierzchnię likwidowanych stanowisk roślin inwazyjnych gatunków obcych; powierzchnia nowo utworzonych terenów zielonych. Przy opisie efektu ekologicznego niemierzalnego należy podać opis efektu.

No downloads found!

Załącznik 3. Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły/wbudowane funkcje, przeprowadzające obliczenia.

Pamiętaj: koszt kwalifikowany i kwotę wnioskowanego dofinansowania należy podać w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół.

Załącznik 4. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – koszty zadania muszą być powiązane z przedsięwzięciem i oszacowane na podstawie cen rynkowych.

a. dla zadania nieinwestycyjnego (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania o którą się ubiegasz):

b. dla zadania inwestycyjnego (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania o którą się ubiegasz):

No downloads found!

Załącznik 5. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w punkcie C.3a Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I lub PP.II wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej.

(wybierz 1 z 2 dostępnych formularzy w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej):

Załącznik 6. Propozycja formy zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji, pożyczki lub pożyczko-dotacji – rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania. Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.

Pamiętaj: W przypadku pożyczki konieczne jest złożenie dokumentów umożliwiających dokonanie oceny wartości zabezpieczeń.

Załącznik 7.  Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.

W przypadku dofinansowania w formie pożyczki dodatkowo należy złożyć załączniki 8-10.

Załącznik 8. Propozycja harmonogramu spłat rat pożyczki (kwoty, terminy). Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.

Załącznik 9. Pełne sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych (w formie elektronicznej).

Załącznik 10. Inne dokumenty wskazane przez WFOŚiGW w Gdańsku, umożliwiające w szczególności dokonanie oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.