od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nabór ogólny

Aktualne formularze oraz procedury: Nabór ogólny

Jak złożyć wniosek?

I ETAP – KWALIFIKACJA WNIOSKÓW

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowuje w ramach naboru ogólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem, gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz likwidacji ich skutków, monitoringu środowiska, innych działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2022, kryteriów wyboru przedsięwzięć i planem działalności na rok 2022.

Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:

 • preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),
 • dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

W celu skorzystania z dofinansowania do siedziby Funduszu po zapoznaniu się z ww. dokumentami należy złożyć wniosek oraz dokumenty wymagane w formie odrębnych załączników do niniejszego wniosku.

Sposób składania wniosków
Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dokumenty do złożenia

Wniosek

Załączniki do wniosku:

Załącznik 1. Charakterystyka zadania – dokument w sposób syntetyczny powinien przedstawić stan obecny, przesłanki i przyczyny realizacji zadania, obszar oddziaływania oraz przyjęte rozwiązania jak również oczekiwane rezultaty/efekty

Załącznik 2. Planowany efekt ekologiczny – należy wybrać, wypełnić i załączyć do Wniosku odpowiedni (w zależności od zakresu zadania) formularz dotyczący planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego.

No downloads found!

PAMIĘTAJ:

 • Zadeklarowane przez Wnioskodawcę planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne
  i rzeczowe podlegają analizie na etapie oceny i kwalifikacji złożonego do WFOŚiGW
  w Gdańsku wniosku o dofinansowanie.
 • Wypełniony przez Wnioskodawcę formularz Planowanego efektu ekologicznego będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie.
 • Efekty ekologiczne i rzeczowe (rodzaje oraz wartości) podlegają monitorowaniu przez Fundusz w trakcie trwania umowy, a ich osiągnięcie i potwierdzenie w formularzu Osiągniętego efektu ekologicznego warunkuje prawidłową realizację umowy i jej rozliczenie z Funduszem.
 • Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie, w przypadku, gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo ekologiczne zadania nie zostaną osiągnięte.
 • Więcej informacji nt. monitorowania efektów i dopuszczanych przez Fundusz rozbieżności pomiędzy efektami planowanymi do osiągnięcia a rzeczywiście osiągniętymi można znaleźć  w zakładce dokumenty, paragrafie Efekty ekologiczne.

Załącznik 3. Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły/wbudowane funkcje, przeprowadzające obliczenia.

Pamiętaj: koszt kwalifikowany i kwotę wnioskowanego dofinansowania należy podać w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół.

Załącznik 4. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

a. dla zadania o charakterze nieinwestycyjnym (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania o którą się ubiegasz):

b. dla zadania o charakterze inwestycyjnym (wybierz 1 z 3 dostępnych formularzy w zależności od formy dofinansowania o którą się ubiegasz):

No downloads found!

Załącznik 5. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w punkcie C.3a Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I lub PP.II wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej.

(wybierz 1 z 2 dostępnych formularzy w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej):

Załącznik 6. Propozycja formy zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji, pożyczki lub pożyczko-dotacji – rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania. Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.

Pamiętaj: W przypadku pożyczki, pożyczko-dotacji konieczne jest złożenie dokumentów umożliwiających dokonanie oceny wartości zabezpieczeń.

Załącznik 7.  Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.

W przypadku dofinansowania w formie pożyczki, pożyczo-dotacji dodatkowo należy złożyć załączniki 8-10.

Załącznik 8. Propozycja harmonogramu spłat rat pożyczki (kwoty, terminy). Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.

Załącznik 9. Pełne sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych (w formie elektronicznej). Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczych.

Załącznik 10. Inne dokumenty wskazane przez WFOŚiGW w Gdańsku, umożliwiające w szczególności dokonanie oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.