od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nabór ogólny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowuje w ramach naboru ogólnego przedsięwzięcia w zakresie: ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem, gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz likwidacji ich skutków, monitoringu środowiska, innych działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok, kryteriów wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata.

Jak złożyć wniosek?

ETAP I - Kwalifikacja wniosków

Wniosek na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Wniosek na zadania z zakresu ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem, gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz likwidacji ich skutków, monitoringu środowiska, innych działań na rzecz ochrony środowiska.

Wnioski na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

Po pozytywnej kwalifikacji

ETAP II - Realizacja zadania

Podpisanie umowy

  • W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przyznanego dofinansowania.
  • Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa cywilnoprawna określająca warunki realizacji zadania.

Zasady znakowania

Przed przystąpieniem do realizacji zadania zwróć uwagę na zapisy dotyczące oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wypłata środków w ramach zawartej umowy

Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zmieszczonych poniżej (prawidłowo wypełniony wniosek o płatność wraz z zestawieniem dowodów księgowych dotyczących kosztów kwalifikowanych zadania za okres rozliczeniowy stanowią podstawę do wypłacenia środków w ramach zawartej umowy).

Po zakończeniu zadania

ETAP III - Rozliczenie

W celu rozliczenia zadania beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego druku rozliczenia zadania wraz z wymaganymi załącznikami.
W trakcie oceny realizacji weryfikowany jest m.in. osiągnięty efekt ekologiczny oraz rzeczowy zadania, a także poprawność formalna dokumentacji dotyczącej zrealizowanego zadania.

Efekty ekologiczne i rzeczowe

Osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy w zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

Beneficjent jest zobowiązany określić czy podane we wniosku wymierne korzyści dla ochrony środowiska zostały osiągnięte w trakcie realizacja zadania, uwzględniając przyjęte jednostki miary i klasyfikacje np. liczbę uczestników warsztatów, zajęć, akcji ekologicznych i innych działań edukacyjnych; liczbę osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  powierzchnia siedlisk poddanych działaniom czynnej ochrony przyrody; łączną powierzchnię likwidowanych stanowisk roślin inwazyjnych gatunków obcych; powierzchnia nowo utworzonych terenów zielonych.

Osiągnięty efekt ekologiczny dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach naboru ogólnego

Beneficjent zobowiązany jest wybrać, wypełnić i załączyć do Rozliczenia odpowiedni (w zależności od zakresu zadania) formularz dotyczący osiągniętego efektu ekologicznego i rzeczowego. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu rozliczenia końcowego zadania szereg czynników może wpłynąć na zmiany czy rozbieżności pomiędzy planowanymi i osiągniętymi efektami rzeczowymi i ekologicznymi. Szczegółowe informacje, jak postąpić w takich okolicznościach, opisano na zakładce dokumenty w paragrafie Zmiany i rozbieżności.

Zasady znakowania

Przed złożeniem dokumentacji do rozliczenia należy upewnić się, że zostały zrealizowane wszystkie postanowienia dodatkowe zawarte w umowie dofinansowania zadania!
Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające realizację dodatkowych ustaleń, o których mowa w umowie z Beneficjentem w tym dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w Zasadach znakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Sprawozdanie nadleśnictwa - dotyczące rozliczenia zadania usuwania odpadów oraz likwidacji nielegalnych miejsc ich składowania

WFOŚiGW w Gdańsku od wielu lat wspiera finansowo zadania związane z usuwaniem nielegalnych składowisk odpadów z terenów leśnych. W przypadku rozliczania tego typu zadań istotnym jest udokumentowanie masy zebranych nieczystości oraz wskazanie sposobu ich utylizacji.

Umorzenie pożyczki

Udzielane jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pamiętaj: W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy, wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader.

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.