Przejdź do treści
x

Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac?

Wypłata środków w ramach programu „Czyste Powietrze” następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych w umowie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku. Beneficjent składa wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac. Nazywa się on wnioskiem o płatność. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca). Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę  poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Instrukcja wypełniania formularza wniosków o płatność (dotyczy umów zawieranych od 17.07.2019) znajduje się TUTAJ.

 

Instrukcja wypełniania wniosków o płatność (dotyczy umów zawieranych do 16.07.2019)

Krok 1.

W pierwszej kolejności zaleca się wypełnienie załącznika nr 1 – Zestawienia dokumentów księgowych.

W celu prawidłowego przyporządkowania wydatków do realizowanych zadań, warto, aby beneficjent zapoznał się z przykładowym zakresem rzeczowym.

Krok 2.

Beneficjent wypełnia formularz wniosku o płatność.

 
 

Krok 3.

Beneficjent kompletuje załączniki niezbędne do rozliczenia wniosku o płatność:

 • Protokół odbioru robót zawierający zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie podpisany przez wykonawcę prac oraz beneficjenta.
 
 
 
 
 
 • Oryginały faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach realizacji przedsięwzięcia. Uwaga: faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
 • Kopia umowy z wykonawcą potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy).
 • Potwierdzenie  trwałego wyłączenia z eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła (dotyczy: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) w formie kserokopii imiennego dokumentu zezłomowania. Formularz przyjęcia odpadów metali wypełnia zarówno osoba przekazująca, jak i przyjmująca odpady w punkcie zbierania odpadów metali.
 
 • Charakterystyka energetyczna budynku (dołączaną do projektu budowlanego nowo budowanego domu), która potwierdzi, że przegrody (w tym stolarka okienna i drzwiowa) w budynku spełniają wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku, gdy charakterystyka energetyczna budynku nie potwierdzi tego warunku, a w trakcie budowy dokonane zostały zmiany spełniające warunki techniczne na rok 2021, wnioskodawca powinien przedstawić kopię wpisu do dziennika budowy na temat dokonanej zmiany. Ponadto należy dostarczyć kopie strony tytułowej dziennika, na której podana jest m.in. dokładna lokalizacja budynku oraz strony, na której widnieje imię i nazwisko kierownika budowy oraz nr jego uprawnień.
 • Potwierdzenie montażu lub posiadania źródła ciepła zgodnego z wymaganiami technicznymi programu. „Czyste Powietrze”:
 

 

Pierwsza wypłata kwoty dotacji i/lub pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła. W przypadku gdy w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu „Czyste Powietrze”, kolejność realizacji pozostałych zadań (termomodernizacja, instalacja OZE, itp.) jest dowolna.  

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność oraz jego akceptacji przez Fundusz, kwota dotacji i/lub pożyczki przelewana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność. Przelew dokonany zostanie po faktycznym zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji, czy wyrobów budowlanych w jednorodzinnym budynku beneficjenta.

 

 

 • Kliknij w obrazek poniżej, aby zobaczyć prezentację!

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

W przedłożonych do Funduszu wnioskach o płatność beneficjenci często nie załączają:

 • imiennego dokumentu zezłomowania starego kotła lub dołączają dokument wystawiony na nieodpowiednim formularzu);
 • certyfikatu lub zaświadczenia, na podstawie, których można określić czy dane źródło ciepła spełnia warunki techniczne programu lub załączono certyfikat, ale wniosek o płatność/faktura/protokół odbioru z wykonawcą nie wskazują jaki dokładnie model źródła ciepła zamontowano;
 • protokołów odbioru prac sporządzonych na formularzu przygotowanym specjalnie na potrzeby programu „Czyste Powietrze”;
 • imiennych faktur z opisem, z których wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie lub załączają paragony, które nie są uznawane za dokumenty księgowe w Programie;
 • dokumentów potwierdzających opłacenie faktur;
 • charakterystyki energetycznej budynku;
 • kopii umowy z wykonawcą potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz gdy beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy);
 • wypełnionego „Zestawienia dokumentów księgowych” stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o płatność.


Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dodatkowe szczegóły znajdziecie Państwo w Instrukcji wypełniania wniosków o płatność dla umów od 17 lipca 2019 (instrukcja NFOŚiGW) do pobrania TUTAJ.