Przejdź do treści
x

Prowadzenie działalności gospodarczej/wynajem pokoi

W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze istnieje zapis o braku udzielania pomocy publicznej.  W przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych zapewnia się spełnienie tego warunku poprzez wyłączenie z zakresu dofinansowania powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność tę należy rozpatrywać w kontekście jej definicji w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, ponieważ jedynie takie rozumienie „działalności gospodarczej” i wyłączenie jej z kosztów kwalifikowanych pozwala na wykluczenie pomocy publicznej. Według unijnego prawa konkurencji „działalność gospodarcza” jest rozumiana bardzo szeroko, jako oferowanie usług lub towarów na rynku. Wynajmowanie pokoju należy więc uznać za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana.

Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest tak rozumiana działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia  działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas.

Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi:

20 m2 x (3/12) = 5 m2.

Określając powierzchnię wykorzystywaną do prowadzenia  działalności gospodarczej i czas jej wykorzystania do tego celu należy przyjąć wartości maksymalne, tj. takie które nie zostaną w przyszłości przekroczone. Jeżeli w budynku przewidzianym do dofinansowania była już prowadzona w poprzednich latach działalność gospodarcza i będzie ona kontynuowana w podobnym rozmiarze, to określając zarówno powierzchnię, jak i czas można przyjąć średnią z ostatnich dwóch lat. W przypadku, jeśli tak określona powierzchnia wynajmu przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku, wniosek podlega odrzuceniu.

Informacje