Przejdź do treści
x

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o dofinansowanie

  • Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawcy często niepoprawnie obliczają osiągnięty dochód. Wartości dochodu, które zostaną wpisane do tabeli C wniosku o dofinansowanie, należy obliczyć zgodnie z Metodyką wyliczania dochodów wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku.

  • Wnioskodawcy nie ujawniają całości dochodu w gospodarstwie domowym, którego wielkość warunkuje poziom udzielonego dofinansowania. Wskazany we wniosku dochód jest szczegółowo weryfikowany na etapie oceny wniosku, a nieprawidłowe podanie jego wartości może skutkować odrzuceniem wniosku lub na późniejszym etapie wypowiedzeniem umowy i koniecznością zwrotu całego dofinansowania. 

  • We wniosku o dofinansowanie brakuje numeru księgi wieczystej budynku, numeru działki lub podawane są ich nieprawidłowe numery. Brak danych lub wskazywanie niepoprawnych danych wydłuża czas oceny wniosku i może skutkować koniecznością złożenia korekty.

  • Pod podanym numerem księgi wieczystej budynku wskazany jest inny właściciel niż wnioskodawca. Należy złożyć wyjaśnienia np. poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności.

  • Zdarza się, że wnioskodawcy mają nieuregulowane sprawy spadkowe, może mieć to wpływ na negatywną ocenę wniosku i w konsekwencji na jego odrzucenie. W przypadku, gdy budynek jest współwłasnością, wnioskodawca musi uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Śmierć jednego z współwłaścicieli nie w każdym przypadku oznacza, iż drugi współwłaściciel jest jedynym właścicielem nieruchomości. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy uregulować sprawy spadkowe.

  • Wnioskodawcy nie wypełniają we wniosku pola dotyczącego powierzchni na działalność gospodarczą (pole nr 46.). Jeżeli dzielność nie jest prowadzona należy wpisać wartość „0”, a w przypadku prowadzenia działalności (np. najmu) należy wpisać faktyczną powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku lub lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został tutaj.

  • Wnioskodawcy zapominają dołączyć do wniosku wymagane załączniki, takie jak: kopie deklaracji podatkowych z pieczątką urzędu skarbowego lub urzędowymi potwierdzeniami odbioru, formularz ODO 1 - załącznik wymagany do wniosku w przypadku przetwarzania danych osobowych osób innych niż wnioskodawca (podpisany przez te osoby).

  • Wnioskodawcy dołączają do wniosku o dofinansowanie kopie zaświadczeń z urzędu skarbowego zamiast oryginałów tych zaświadczeń (z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia). W przypadku wykazania braku dochodu, należy również dostarczyć oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o jego braku.

  • We wniosku brakuje wymaganych oświadczeń, zwłaszcza o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu, o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym, o konkurencyjnym wyborze wykonawcy.

  • Zdarza się również, że poniesione koszty wpisywane są do nieprawidłowej kategorii wydatków.  Przykładowy zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiono na dole strony w załączniku.

Informacje