Przejdź do treści
x

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac

W przedłożonych do Funduszu wnioskach o płatność beneficjenci często nie załączają:

  • imiennego dokumentu zezłomowania starego kotła lub dołączają dokument wystawiony na nieodpowiednim formularzu);
  • certyfikatu lub zaświadczenia, na podstawie, których można określić czy dane źródło ciepła spełnia warunki techniczne programu lub załączono certyfikat, ale wniosek o płatność/faktura/protokół odbioru z wykonawcą nie wskazują jaki dokładnie model źródła ciepła zamontowano;
  • protokołów odbioru prac sporządzonych na formularzu przygotowanym specjalnie na potrzeby programu Czyste Powietrze;
  • imiennych faktur z opisem, z których wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie lub załączają paragony, które nie są uznawane za dokumenty księgowe w Programie;
  • dokumentów potwierdzających opłacenie faktur;
  • charakterystyki energetycznej budynku;
  • kopii umowy z wykonawcą potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz gdy beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy);
  • wypełnionego „Zestawienia dokumentów księgowych” stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje