Przejdź do treści
x

AKTUALNOŚCI

Uwaga! Komunikat!

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 11 marca 2020 wprowadza do odwołania działania zapobiegawcze. Nie przyjmuje interesantów oraz nie prowadzi indywidualnych konsultacji.

Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, wszelką inną korespondencję prosimy kierować drogą pocztową lub elektroniczną.

Jednocześnie, WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że od 16 marca 2020 do odwołania zawiesza działanie infolinii programu Czyste Powietrze. Ze względu na zamknięte szkoły i przedszkola oraz wykonywaną przez pracowników pracę zdalną, kontakt telefoniczny przez infolinię nie jest możliwy. Bardzo prosimy, aby wszelkie pytania kierować na adresy e-mail. 

 

Kontakt emailowy:

fundusz@wfos.gdansk.pl 

czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

 

Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której zamieszczone zostały wszelkie informacje związane z realizacją programu Czyste Powietrze.


Nowa wersja programu Czyste Powietrze

Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku zaczną obowiązywać zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Przyjęte one zostały już przez Zarząd i Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie należy składać zgodnie z  obowiązującymi regułami.

Więcej informacji o nowej wersji programu Czyste Powietrze znajduje się tutaj.


Dyżur eksperta w zakresie wniosków o płatność  

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku uruchomiony został dyżur eksperta w zakresie wypełniania wniosku o płatność w ramach programu Czyste Powietrze. Ekspert pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00.  Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać.

Beneficjent otrzyma formularz wniosku o płatność od WFOŚiGW w Gdańsku wraz z umową o dofinansowanie (dotyczy wniosków złożonych do 28 lipca 2019) lub wraz z pozytywną decyzją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze (dotyczy wniosków złożonych od 29 lipca 2019). Wnioskodawca wniosek o płatność w wersji papierowej wypełnia samodzielnie. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza znajduje się tutaj (dotyczy umów zawieranych od 17.07.2019) oraz tutaj (dotyczy umów zawieranych do 16.07.2019).

Wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Wypłata dofinansowania w kwocie, która zostanie obliczona w oparciu o faktycznie poniesione i zaakceptowane przez Fundusz koszty kwalifikowane, następuje po złożeniu do WFOŚiGW w Gdańsku poprawnie wypełnionego  wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Orientacyjny termin na wypłatę dofinansowania to 60 dni.


Uwaga! Zmiana

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.


Nowe filmy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Powstało 5 filmów instruktażowych, które pomagają krok po kroku poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” i przesłać go za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do WFOŚiGW w Gdańsku. Filmy znajdują się tutaj.

Poza filmami, przygotowaliśmy również szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Instrukcja znajduje się tutaj (dotyczy wniosków składanych od 29.07.2019) oraz tutaj (dotyczy wniosków składanych do 28.07.2019). 

Warto także, przed rozpoczęciem wypełniania formularza skompletować wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Można skorzystać z Listy sprawdzającej znajdującej się tutaj.


Uwaga!

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wsparcia przy złożeniu tego wniosku za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty komercyjne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.

W szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy GLOBALECO.

W celu otrzymania wsparcia należy umówić się na spotkanie poprzez TERMINARZ na stronie Funduszu lub telefonicznie pod numerami: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 (poniedziałek, środa, piątek godz. 10:00-14:00).

Oficjalne informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są w Portalu Beneficjenta oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku.  

Tym samym WFOŚiGW w Gdańsku przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.


Zmiana Programu Priorytetowego od 29.07.2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że 29 lipca 2019 uległ zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane są w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie - nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu. 
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.  

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.


Zmiana Programu Priorytetowego od 01.07.2019r.

Usunięty został zapis dotyczący przeprowadzenia analizy możliwości przyłączenia budynku/lokalu objętych projektem do sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku/lokalu do sieci dystrybucji gazu nie jest możliwe lub uzasadnione ekonomicznie, w przypadku montażu kotła na biomasę od 01.07.2019r. Pozostaje ten warunek jedynie dla kotłów na węgiel.

Przypominamy, że dla wniosków złożonych od 01.07.2019r. koszty poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będą kwalifikowane w ramach Programu.

Informacje