Przejdź do treści
x

Lista Sprawdzająca (DANE POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU)

 1. Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia.
 2. Podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.).
 3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, nazwa banku.
 4. Informacje ogólne o budynku:
 • adres
 • liczba lokali w budynku
 • nr księgi wieczystej
 • nr działki
 • powierzchnia całkowita
 • powierzchnia, na której prowadzona jest działalność
 • rok budowy budynku
 • obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijanej)
 1. Źródło ciepła po modernizacji:
 • rodzaj planowanego źródła po modernizacji (wybierane z listy rozwijanej)
 • czy wymagane jest przyłącze
 • rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijanej)
 • koszt
 1. Termomodernizacja
 • rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji (rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia, koszt)
 • powierzchnia wymienianej stolarki zewnętrznej (powierzchnia, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt)

Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania U dla przegród modernizowanych. Dodatkowo, w formularzu podana zostanie informacja czy dana przegroda po termomodernizacji spełniać będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1. Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła
 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej
 • koszt
 1. Odnawialne źródła energii (w formie pożyczki)
 • kolektory słoneczne: rodzaj kolektorów, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt
 • panele fotowoltaiczne: moc, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt
 1. Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe:
 • informacja o osobach tworzących gospodarstwo domowe (imię i nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy)
 • całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym składanie wniosku

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć :

 1. Dokument potwierdzający osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy), zgodnie z informacją powyżej.
 2. Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku o dofinansowanie nie podano nr działki i księgi wieczystej)
 3. Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)
Informacje