Przejdź do treści
x

Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac?

WYPŁATA ŚRODKÓW

Wypłata środków w ramach programu Czyste Powietrze następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych w umowie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku. Beneficjent składa wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac. Nazywa się on wnioskiem o płatność. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca). Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę  poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

Krok 1.

W celu prawidłowego przyporządkowania poniesionych wydatków do realizowanych zadań, warto, aby beneficjent zapoznał się z przykładowym zakresem rzeczowym.

Krok 2.

Beneficjent wypełnia formularz wniosku o płatność.

ZOBACZ W PREZENTACJI: WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZ. 1

ZOBACZ W PREZENTACJI: WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZ. 2

ZOBACZ W PREZENTACJI: WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZ. 3

Krok 3.

Beneficjent kompletuje załączniki niezbędne do rozliczenia wniosku o płatność:

  • Protokół odbioru robót zawierający zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie podpisany przez wykonawcę prac oraz beneficjenta.

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 1

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 2

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 3

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 4

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 5

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 6

  • Kopie prawidłowo opisanych faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach realizacji przedsięwzięcia. Uwaga: Oryginały w/w dokumentów powinny być wystawione na wnioskodawcę i opisane przez beneficjenta „Dofinansowano ze środków umowy dotacji/pożyczki nr …. z dnia … w ramach programu Czyste Powietrze”. Następnie opisane oryginały należy skserować, a kopię opisać formułą „zgodność z oryginałem” z podpisem wnioskodawcy i datą.

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – FAKTURA LUB RACHUNEK CZ. 1

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – FAKTURA LUB RACHUNEK CZ. 2

  • W przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego.
  • Potwierdzenie  trwałego wyłączenia z eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła (dotyczy: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) w formie kserokopii imiennego dokumentu zezłomowania. Formularz przyjęcia odpadów metali wypełnia zarówno osoba przekazująca, jak i przyjmująca odpady w punkcie zbierania odpadów metali.

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – DOKUMENT ZŁOMOWANIA

  • Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowo budowanym domu spełniają wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U. z 2019r., poz. 1065) obowiązujących od dnia 31 grudnia 2020r.

    Potwierdzenie montażu lub posiadania źródła ciepła zgodnego z wymaganiami technicznymi programu Czyste Powietrze:

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ŹRÓDŁA CIEPŁA Z WYMAGANIAMI PROGRAMU CZ. 1

ZOBACZ W PREZENTACJI: ZAŁĄCZNIK – POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ŹRÓDŁA CIEPŁA Z WYMAGANIAMI PROGRAMU CZ. 2

Pierwsza wypłata kwoty dotacji i/lub pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła. W przypadku gdy w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze, kolejność realizacji pozostałych zadań (termomodernizacja, instalacja OZE, itp.) jest dowolna.  

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność oraz jego akceptacji przez Fundusz, kwota dotacji i/lub pożyczki przelewana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność. Przelew dokonany zostanie po faktycznym zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji, czy wyrobów budowlanych w jednorodzinnym budynku beneficjenta.

Zobacz całą prezentację