Przejdź do treści
x

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac

W wnioskach o płatność beneficjenci często nie załączają:

  • Kopii imiennego dokumentu zezłomowania starego kotła lub dołączają dokument wystawiony na nieodpowiednim formularzu;
  • certyfikatu lub zaświadczenia, na podstawie, których można określić czy dane źródło ciepła spełnia warunki techniczne programu lub załączono certyfikat, ale wniosek o płatność/faktura/protokół odbioru z wykonawcą nie wskazują jaki dokładnie model źródła ciepła zamontowano;
  • protokołów odbioru prac sporządzonych na formularzu przygotowanym specjalnie na potrzeby programu Czyste Powietrze;
  • imiennych faktur z opisem, z których wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie lub załączają paragony, które nie są uznawane za dokumenty księgowe w programie;
  • dokumentów potwierdzających opłacenie faktur;
  • oświadczenia kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowo budowanym domu spełniają wymagania dla przegród.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje