Przejdź do treści
x

Jak poprawnie wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie?

Przykładowy Jan Kowalski z żoną mieszka w budynku z 1974 roku. Zamierza zlikwidować kocioł na paliwo stałe i zamontować kocioł gazowy kondensacyjny. Ubiega się także o dofinansowanie na montaż przyłącza gazowego, zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budowlanych, zakup i wymianę stolarki zewnętrznej, zakup i wymianę drzwi zewnętrznych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Składa wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Wspólnie z Janem Kowalskim wypełniamy wniosek:

 • Zaznacz, czy jest to złożenie wniosku czy jego korekta (zaznacz odpowiednie pole pod punktem 3).
 • Podaj terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji (punkty 4 i 5). Uwaga! Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast od 1 lipca 2019r. przedsięwzięcie nie będzie mogło być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Uzupełnij dane wnioskodawcy (punkty 6-21) i ewentualnie podaj adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (punkty 22-31).
 • Wpisz numer rachunku bankowego oraz nazwę banku wnioskodawcy (punkty 32-33).
 • Przekaż informacje dotyczące budynku (punkty 34-50). Gdy adres przedsięwzięcia jest taki sam jak adres wnioskodawcy, zaznacz to w odpowiednim polu, a informacje już wpisane zaciągną się automatycznie. Wypełnij jednak pozostałe puste pola.
 • Uwaga ! Sprawdź dokładnie, czy wpisujesz prawidłowy numer księgi wieczystej! Nie zapomnij o podaniu numeru ewidencyjnego działki.
 • Wskaż powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (punkt 45), w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w tym powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie prowadzisz w budynku/lokalu mieszkalnym żadnej działalności gospodarczej, w punkcie 46 wpisz „0,00”. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona, w punkcie 46 należy wskazać powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został tutaj.
 • W punkcie 48 zaznacz odpowiedni rodzaj budynku: istniejący czy nowo budowany. W punkcie 49 wpisz rodzaj obecnie wykorzystywanego źródła ciepła. Jeśli w budynku istnieją dwa źródła ciepła wypełnij również pole 50.
 • Podaj zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wykonywałeś dokumentację projektową, zaznacz odpowiedni dokument w punkcie 51. Jeżeli nie, to nie wypełniaj tego puntu. Idź dalej.
 • Jeżeli zamierzasz kupić i zamontować nowe źródło ciepła, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”. W kolejnych punktach podaj jakie likwidujesz i jakie planujesz źródło ciepła (punkt 59-61). Jeżeli nie planujesz zakupu i montażu nowego źródła ciepła, a źródło które posiadasz spełnia wymagania techniczne programu, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I spełnia wymagania techniczne określone w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.
 • Jan Kowalski w punktach 72 - 75 zaznaczył zamiar montażu przyłącza gazowego.
 • W puntach 80 – 84 Jan Kowalski podał, że stara się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W kolejnych punktach Jan Kowalski zaznaczył zamiar docieplenia przegród budowlanych (punkty 85-144), zakupu i wymiany stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) (punkty 146-164), zakupu i wymiany drzwi zewnętrznych (punkty 165-178), zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej (punkty 190-194). Uwaga! Zaznacz tylko te inwestycje, które zamierzasz przeprowadzić w ramach programu „Czyste powietrze”. I idź dalej.
 • Kolejne strony wniosku dotyczą wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Należy podać roczne dochody, które osiągnęła każda z osób tworzących gospodarstwo domowe. Uwaga! Zwróć uwagę na poprawne wyliczenie dochodu oraz jego udokumentowanie! Tu często zdarzają się błędy! 
 • Jeśli w ostatnim roku podatkowym, wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego nie uzyskał dochodu,  w polu wartości rocznego dochodu należy wpisać „0,00 zł” oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu).
 • W punkcie 221 wpisz wysokość wnioskowanej dotacji, a w punkcie 222 – pożyczki. W punktach 224 i 225 zaznacz okres korzystania z pożyczki.
 • Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiednich oświadczeń! (punkt E)
 • Jan Kowalski zaznaczył, że jest współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (co potwierdza wskazana w polu nr 43 Księga Wieczysta), a także że uzyskał zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
 • W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie w obiekcie istniejącym, Jan Kowalski musiał zaznaczyć oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Nie zaznaczył oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r., gdyż w jego budynku źródło ciepła nie spełnia wymagań programu „Czyste Powietrze”. 
 • Oświadczenia o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy dotyczą budynku nowo budowanego, dlatego Jan Kowalski ich nie zaznaczył. 
 • Podobna sytuacja jest z oświadczeniem o spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i tego oświadczenia Jan Kowalski też nie zaznaczył.
 • Zaznacz, podobnie jak Jan Kowalski, oświadczenia o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego oraz o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Jan Kowalski nie planuje zakupu i montażu kotła na węgiel, dlatego nie zaznaczył oświadczenia o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu. 
 • Podobnie jak Jan Kowalski, zaznacz oświadczenia o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia, o VAT, o statusie finansowym wnioskodawcy (jeżeli wnioskujesz o pożyczkę).

Pamiętaj o zaznaczeniu i dołączeniu odpowiednich załączników do wniosku (punkt F):

 • Jan Kowalski, tak jak każdy wnioskodawca, dołączył dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Uwaga! Dla wniosków składanych od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku Jana Kowalskiego będzie to deklaracja podatkowa za 2018 rok.
 • W związku z tym, że ujawnił dane współmałżonki, dołączył druk ODO1 podpisany przez współmałżonkę.

Na zakończenie:

 • Uzupełnij datę wypełnienia wniosku.
 • Teraz wniosek należy: 
 • zweryfikować (kliknij szare pole Weryfikacja formularza znajdujące się na pierwszej stronie wniosku), 
 • przesłać go przez Portal beneficjenta, 
 • równolegle podpisaną wersję papierową dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (lub wyłącznie drogą elektroniczną poprzez epuap).

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

Informacje