od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

Od 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, realizują projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Celem projektu jest realizacja działań ochronnych wynikających z planów i zadań ustanowionych dla 19 rezerwatów przyrody objętych projektem. Dzięki temu stworzone zostaną odpowiednie warunki techniczne i środowiskowe dla zachowania populacji gatunków roślin i ekosystemów. W ramach projektu chronione są cenne gatunki roślin (cis pospolity, brzoza niska, groszek wielkoprzylistkowy) oraz dwa typy ekosystemów: murawy kserotermiczne i ekosystemy hydrogeniczne (mechowiska, torfowiska przejściowe, łąki halofilne i obniżenia międzywydmowe). Dodatkowym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych i podniesienie świadomości środowiskowej społeczeństwa. Działalność edukacyjna realizowana jest m.in. poprzez artykuły prasowe, foldery oraz warsztaty dla mieszkańców i turystów.

Wskaźniki produktu projektu to:

  1. Liczba wspartych form ochrony przyrody – 19 szt.
  2. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno – edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu to:

  1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 34,98 ha.
  2. Liczba osób uczestniczących w kampaniach informacyjno – edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 525 osób.

Wartość projektu – 2 708 323,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 277 594,89 zł

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.