Przejdź do treści
x

Ogłoszeni nr WFOŚ-110-I/(2/2020) z dnia 23 stycznia 2020 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Referenta/Inspektora


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2020) z dnia 23 stycznia 2020r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

STARSZEGO REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna,

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • analiza i ocena efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,
 • analiza zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,
 • prowadzenie uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji umowy,
 • weryfikacja złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej, 
 • prowadzenie wizji lokalnych w miejscu realizacji projektu oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,
 • rozliczanie umów, w tym m.in. weryfikacja złożonych druków Rozliczenia do umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej.
 1. Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym w szczególności w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 1. Doradztwo i informowanie  wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku o dostępnych źródłach finansowania (krajowych i zagranicznych) przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe (tyt. magistra inżyniera, inżyniera lub magistra) o specjalności związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska, preferowane wykształcenie w zakresie ochrony powietrza, efektywności energetycznej, energetyki, odnawialnych źródeł energii, 
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe związane z  realizacją przedsięwzięć
  z zakresu ochrony środowiska, preferowane doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej,
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • wiedza na temat efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych,
 • wiedza na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • gotowość do rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy zawodowej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE – MILE WIDZIANE

 • wiedza i doświadczenie z zakresu działania jednostek sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów pro środowiskowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Dodatkowo (opcjonalnie):

 • mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i referencje.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Referenta –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(2/2020) z dnia 23 stycznia 2020r.
należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk,
ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem  10 lutego 2020 roku o godz. 16:00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2020-01-23

Data opracowania: 2020-01-23

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

 

 

 

Załączniki