Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(11/2019) z dnia 24 maja 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(11/2019) z dnia 24 maja 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Udział w prowadzeniu Punktu Informacyjnego, Kancelarii i Sekretariatu Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. Udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku, realizowanych programach, konkursach, naborach wniosków oraz
  o zasadach udzielania dofinansowania, w tym przede wszystkim obsługa interesantów w zakresie Programu Czyste Powietrze.
 3. Udział w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 4. Udział w weryfikacji formalno-prawnej wpływających wniosków o dofinansowanie i dokumentów do umów.
 5. Rejestrowanie wpływających wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 6. Ewidencjonowanie, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 7. Prowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej Funduszu.
 8. Obsługa interesantów, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.
 9. Prowadzenie terminarza spotkań.
 10. Udział w realizacji obowiązków sprawozdawczych.
 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązującej Procedury obiegu dokumentów w WFOŚiGW w Gdańsku i innych regulacji wewnętrznych Udział WFOŚiGW w Gdańsku.
 12. Prowadzenie biblioteki – zbioru publikacji i czasopism z zakresu ochrony środowiska.
 13. Bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.
 14. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności, w tym w szczególności obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Portalu Beneficjenta (Program Czyste Powietrze).

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku/specjalizacji: ekonomicznej, administracyjnej, ogólnoustrojowej lub ochrony środowiska,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów indywidualnych,
 • umiejętność analizy i weryfikacji wpływających dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych, wynikających z obowiązujących procedur i instrukcji,
 • wiedza z zakresu działania jednostek finansów publicznych,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

   Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENTA– w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(11/2019) z dnia 24 maja 2019 r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 7 czerwca 2019 roku o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)”.

 

Data publikacji: 2019-05-24                                          

Data opracowania: 2019-05-24

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych