Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2020) z dnia 21 stycznia 2020 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2020) z dnia 21 stycznia 2020r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

STARSZEGO REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: doradztwo energetyczne, OZE, poprawa efektywności energetycznej

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

Udział w realizacji projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w tym w szczególności:

 • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE,
 • doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • wsparcie w weryfikowaniu audytów energetycznych oraz wdrażaniu rekomendacji wynikających
  z audytów energetycznych,
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE,
 • wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dotyczących zamówień publicznych,
 • analiza projektów pod kątem źródeł finansowania w obszarze efektywności energetycznej i OZE,
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,
 • doradztwo w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy UE,
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach PO IiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania,
 • działania informacyjno-promocyjne, w tym przeprowadzanie spotkań informacyjno-edukacyjnych
  w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i szkołach,
 • przygotowywanie raportów dla NFOŚiGW.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe (tyt. magistra lub magistra inżyniera) o kierunku związanym z szeroko rozumianą ochroną środowiska,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie na stanowiskach związanych
  z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

Predyspozycje osobowe

 • gotowość do rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy zawodowej,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE – MILE WIDZIANE

 • wykształcenie z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu działania jednostek sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów pro środowiskowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,
 • umiejętność przygotowania prezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Dodatkowo (opcjonalnie):

 • mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i referencje.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Referenta –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(1/2020) z dnia 21 stycznia 2020 r.
należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk,
ul. Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem  7 lutego 2020 roku o godz. 16:00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2020-01-21

Data opracowania: 2020-01-21

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

 

 

 

Załączniki