Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(15/2019) z dnia 2 sierpnia 2019r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowiska Stażystów


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(15/2019) z dnia 2 sierpnia 2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska

STAŻYSTÓW*)  

 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy stażu w rozumieniu nabywania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gdańskim Urzędem Pracy a WFOŚiGW
w Gdańsku, zgodnie z którą przez pierwszych  6 miesięcy stażu, stażysta otrzymuje stypendium ze środków Urzędu Pracy. Po tym okresie stażysta zostanie zatrudniony przez WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy o pracę, na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Opis zadań wykonywanych podczas stażu:

 1. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego i Kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku, w tym m.in. pomoc przy:
  • obsłudze (ewidencjonowaniu) korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • prowadzeniu elektronicznej skrzynki podawczej Funduszu,
  • bezpośrednich i telefonicznych kontaktach z interesantami Funduszu, w tym obsłudze infolinii,
  • kierowaniu interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
  • udzielaniu ogólnych informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku,  prowadzonych konkursach, naborach wniosków oraz o zasadach udzielania dofinansowania,
  • prowadzeniu biblioteki – zbioru publikacji i czasopism z zakresu ochrony środowiska,
  • przygotowywaniu i obsłudze organizacyjnej konferencji i spotkań z beneficjentami Funduszu.
 2. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z formalno-administracyjną obsługą wniosków oraz umów
  o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym m.in. udział w:
  • prowadzeniu rejestrów złożonych wniosków i zawartych umów o dofinansowanie,
  • sporządzaniu korespondencji powiadamiającej o wynikach kwalifikacji wniosków,
  • sporządzaniu raportów, zestawień,
  • archiwizacji dokumentów.
 3. Nauka w zakresie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Portalu Beneficjenta.
 4. Zapoznanie się ze Strukturą Organizacyjną oraz Regulaminem organizacyjnym WFOŚiGW w Gdańsku.
 5. Zapoznanie się z obowiązującymi w WFOŚiGW w Gdańsku w procedurami, instrukcjami oraz innymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi działalność Funduszu, w tym w szczególności z Procedurą obiegu dokumentów oraz Normatywami Kancelaryjnymi.

*) Nazwa i kod zawodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U.
z 2018r., poz.227): Pozostali pracownicy obsługi biurowej, kod: 411090.

   

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie – min. średnie,
 • ponieważ nabór odbywa się w ramach umowy zawartej z Gdańskim Urzędem Pracy, osoba zgłaszająca się winna być zarejestrowana jako bezrobotna w tut. Urzędzie Pracy,
 • rzetelność, terminowość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za powierzone działania,
 • aktywne zaangażowanie w powierzone zadania,
 • gotowość do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań zawodowych,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie stażu dla potrzeb naboru,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów naboru i realizacji stażu – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(15/2019)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach ogłoszenia o naborze na stanowisko Stażysty, nr WFOŚ-110-I/(15/2019) z dnia 2 sierpnia 2019r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu,
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk,
ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem  21 sierpnia 2019 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do przyjęcia na staż żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Data publikacji: 2019-08-02                          

Data opracowania: 2019-08-02

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 368.02 KB
Informacja o przedłużeniu terminu 197.12 KB
Warunki formalne i wyniki 188.41 KB