Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(16/2019) z dnia 8 sierpnia 2019r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(16/2019) z dnia 8 sierpnia 2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska

REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: obsługa prawno-formalna

 

Ogłoszenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych, kierunków prawniczych, administracyjnych.

 

PODSTAWOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

Wykonywanie czynności o charakterze prawno-formalnym, w tym w szczególności:

 • współpraca z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej WFOŚiGW w Gdańsku,
 • wykonywanie czynności o charakterze prawno-formalnym, wynikających z procedur obowiązujących dla Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • przygotowywanie analiz i interpretacji przepisów prawnych (unijnych, krajowych i wewnętrznych) związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielonych dofinansowań w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur, w tym uzgadnianie poprawności dokumentów formalno-prawnych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów  prawnych (uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych wydawanych przez WFOŚiGW w Gdańsku), wzorów umów, porozumień oraz innych dokumentów,
 • udział w pracach dotyczących windykacji należności zagrożonych,
 • udział w realizacji zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie/uzgadnianie projektów umów zawieranych z wykonawcami usług i dostaw,
 • bieżące monitorowanie i informowanie Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w przepisach prawnych regulujących działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,
 • informowanie pracowników WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w regulacjach prawnych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe wykonywanie przez pracowników powierzonych im zadań,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku oraz prowadzenie (i aktualizowanie na bieżąco) w formie elektronicznej, udostępnionych wszystkim pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku wykazów ustaw i wymagań prawnych.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe uniwersyteckie (uzyskany tyt. magistra) w kierunku związanym z prawem, administracją,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE (POŻĄDANE)

 • znajomość prawodawstwa związanego z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość prawodawstwa unijnego z zakresu ochrony środowiska,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopia dyplomu ukończenia uczelni,
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(16/2019) z dnia 8 sierpnia 2019r.”
należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2019-08-08

Data opracowania: 2019-08-08

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 396.02 KB
Kwestionariusz osobowy 19.51 KB
Informacja o przedłużeniu terminu 59.69 KB
Warunki formalne 187.99 KB
Wyniki naboru 129.83 KB