Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(17/2019) z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego


Treść ogłoszenia
Tekst

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(17/2019) z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

RADCY PRAWNEGO

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: obsługa prawna

 

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 

Radca Prawny

Zapewnienie obsługi prawnej WFOŚiGW w Gdańsku, w szczególności poprzez:

 

 • udzielanie  pomocy  prawnej,  w  tym  wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień i porad prawnych w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa,  dotyczących działalności  statutowej i finansowej WFOŚiGW
 • w Gdańsku,
 • przygotowywanie projektów pism wychodzących o charakterze opiniodawczym,
 • obsługę prawną Zarządu WFOŚiGW oraz  Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku,
 • opiniowanie/opracowywanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów  prawnych (uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych), wzorów umów, porozumień oraz innych dokumentów,
 • wsparcie prawno-formalne w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • weryfikację dokumentacji w zakresie procedur zamówień publicznych udzielanych przez WFOŚiGW
  w Gdańsku oraz opracowywanie/opiniowanie projektów umów dla zamówień realizowanych wg ustawy pzp,
 • przygotowywanie analiz i opinii (prawno-formalnych) do przedsięwzięć dofinansowywanych lub zgłaszanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku lub/i ze środków pochodzących z innych źródeł (krajowych lub zagranicznych),
 • udział w pracach dotyczących windykacji należności zagrożonych.
 • pomoc prawna podczas procesu przeprowadzania spraw przed sądami i urzędami, od momentu zbierania informacji niezbędnych dla ich wykorzystania w przedsądowych negocjacjach, poprzez wszystkie instancje sądowe (zastępstwo procesowe), administracyjne (reprezentowanie WFOŚiGW w Gdańsku przed organami administracji państwowej), obejmująca również postępowania egzekucyjne lub wykonawcze (inicjowanie oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego),
 • bieżące monitorowanie i informowanie Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku o zmianach w przepisach prawnych regulujących szeroko rozumianą działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,
 • udział w realizacji  obowiązków wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników WFOŚiGW w Gdańsku z zakresu przepisów prawa regulujących szeroko rozumianą działalność WFOŚiGW w Gdańsku,
 • koordynowanie pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. obsługi prawno-formalnej, weryfikowanie wyników ich działań.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie radcy prawnego, w tym minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej:
  • programów lub inwestycji współfinansowanych przy udziale funduszy unijnych,
  • postępowań z zakresu zamówień publicznych,
  • w sprawach dotyczących działalności statutowej i finansowej instytucji sektora finansów publicznych lub podmiotów gospodarczych,
  • udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom fizycznym.
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • preferowane osoby mogące się wykazać obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych działających w oparciu i w obszarze ustawy prawo ochrony środowiska,
 • umiejętność organizacji pracy grupy pracowników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • wskazanie nr wpisu na listę radców prawnych,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Radcy Prawnego –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(17/2019) z dnia 20 sierpnia 2019 r.”
należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 3 września 2019 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

 

WAŻNE  INFORMACJE

 

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2019-08-20

Data opracowania: 2019-08-20

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

 

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 119.94 KB
Kwestionariusz osobowy 21.72 KB
Warunki formalne 186.29 KB
Wyniki naboru 60.43 KB