Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(19/2019) z dnia 8 listopada 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Księgowego


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(19/2019) z dnia 8 listopada 2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

KSIĘGOWEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Główny obszar działania: księgowość

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych.
 3. Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego.
 4. Rozliczanie pracowników – delegacje służbowe, zaliczki.
 5. Uzgadnianie rozrachunków oraz analiza kont księgowych.
 6. Uzgadnianie obrotów i sald ksiąg pomocniczych z księgą główną.
 7. Przygotowywanie zestawień na potrzeby przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 9. Obsługa finansowa systemu bankowego, przygotowywanie przelewów.
 10. Obsługa umów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
 11. Księgowanie wyciągów bankowych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
 12. Przygotowywanie zestawień i raportów, prowadzenie rejestrów księgowych.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe/średnie o kierunku/specjalizacji: rachunkowość,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z księgowością (kontrola dokumentów księgowych, dekretacja, księgowanie dokumentów),
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości,
 • co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze Programu Symfonia Finanse i Księgowość – dobra znajomość obsługi Programu,
 • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • znajomość programów księgowych: Symfonia Kadry i Płace, Środki Trwałe, Płatnik,
 • znajomość i doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń i zasiłków,
 • ukończony kurs w zakresie księgowości (potwierdzony zdanym egzaminem i stosownym certyfikatem).

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
  w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.)”.

Dodatkowo:

 • mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko KSIĘGOWEGO –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(19/2019) z dnia 8 listopada 2019 r.”
należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem  22 listopada  2019 roku o godz. 16:00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2019-11-08

Data opracowania: 2019-11-08

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 398.1 KB
Kwestionariusz osobowy 19.51 KB
Warunki formalne 189.38 KB
Wyniki naboru 191.33 KB