Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2017) z dnia 14 czerwca 2017 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora


Treść ogłoszenia
Tekst

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

1. Działania zmierzające do włączenia WFOŚiGW w Gdańsku w inicjatywy, których celem jest pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania (krajowych, UE lub innych zagranicznych) przedsięwzięć, mających na celu skuteczną realizację Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku, w tym m.in.:

 • monitorowanie i analiza dostępnych na rynku instrumentów finansowych i źródeł finansowania (krajowych i zagranicznych),
 • działania zmierzające do adaptacji WFOŚiGW w Gdańsku do wdrażania nowych polityk i obszarów działalności oraz instrumentów finansowych Unii Europejskiej,
 • poszukiwanie partnerów do realizacji projektów planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych,
 • sporządzanie biznes-planów,
 • przygotowywanie dokumentów i składanie wniosków o dofinansowanie, zgodnie z procedurami
  i wytycznymi, obowiązującymi dla danego programu,
 • stała współpraca z instytucjami sektora finansowego, bankami i innymi instytucjami biorącymi udział
  w absorpcji środków zagranicznych,
 • analiza zasad i wymogów związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków UE.

2. Udział w tworzeniu planów finansowych.

3. Sporządzanie raportów i analiz finansowych.

4. Monitorowanie prawidłowości i terminowości wpływu wymagalnych należności.

5. Analiza  zdolności  kredytowej  wnioskodawców.

6. Sporządzanie opinii finansowej dot. projektów inwestycyjnych wnioskowanych do dofinansowania ze środków WFOŚ w Gdańsku.

7. Analiza zabezpieczeń w ramach udzielanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku umów o dofinansowanie.

8. Przygotowywanie i monitoring umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

9. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe zawodowe – preferowane kierunki: finanse, bankowość, ekonomia
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza z zakresu sporządzania analiz finansowych, instrumentów finansowych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość przepisów, procedur i wytycznych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, UE i/lub środków publicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, w tym umiejętność tłumaczenia formalnych pism i dokumentów,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office),

 

   Predyspozycje osobowe

 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność i samodzielność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-202,
 • wiedza z zakresu obsługi i rozliczania projektów gospodarczych, w tym współfinansowanych z funduszy unijnych w instytucjach finansowych, otoczenia biznesu lub jednostkach sektora finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska i działalności WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚ
  w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w
   ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(2/2017) z dnia 14 czerwca 2017r.” należy składać
w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca 2017 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.