Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2019) z dnia 16 stycznia 2019r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na wolne stanowiska Referenta/Starszego referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2019) z dnia 16 stycznia 2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska

REFERENTA/STARSZEGO REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Główny obszar działania: obsługa formalno-administracyjna wniosków i umów o dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, obsługa klienta indywidualnego

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Udział w prowadzeniu Punktu Informacyjnego i Kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku,  realizowanych programach, konkursach, naborach wniosków oraz o zasadach udzielania dofinansowania, w tym przede wszystkim obsługa interesantów w zakresie Programu Czyste Powietrze,

 • udział w rejestrowaniu wpływających wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,

 • kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,

 • prowadzenie biblioteki – zbioru publikacji i czasopism z zakresu ochrony środowiska,

 • bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.

 1. Udział w działaniach w zakresie formalnej obsługi wniosków oraz umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:

 1. przyjmowanie i wstępna weryfikacja formalno-prawna oraz rachunkowa wpływających wniosków
  o dofinansowanie,

 2. wprowadzanie danych i informacji do systemu informatycznego, m.in. w zakresie:

 • wpływających wniosków o dofinansowanie,

 • kwalifikacji wniosków o dofinansowanie,

 • sporządzania umów o dofinansowanie,

 • rozliczania zawartych umów o dofinansowanie,

 1. dokonywanie kontroli poprawności i kompletności dokumentów:

 • dotyczących wpływających wniosków o dofinansowanie,

 • złożonych na etapie sporządzenia umowy o dofinansowanie,

 • dotyczących rozliczania umów o dofinansowanie,

 1. sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów, wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązującej Procedury obiegu dokumentów w WFOŚiGW w Gdańsku i innych regulacji wewnętrznych.

 2. Udział WFOŚiGW w Gdańsku w realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i/lub ze środków Unii Europejskiej.

 3. Udział w wykonywaniu ogółu czynności i obowiązków  związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsk.

 4. Udział w realizacji obowiązków sprawozdawczych.

 5. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności, w tym w szczególności obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Portalu Beneficjenta (Program Czyste Powietrze).

WYMAGANIA KONIECZNE

 • preferowane wykształcenie o kierunku/specjalizacji: ekonomicznej, administracyjnej, ogólnoustrojowej, lub ochrony środowiska,

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów indywidualnych, w tym doświadczenie zawodowe
  w weryfikacji formalno-rachunkowej dokumentów składanych przez osoby indywidualne ubiegające się
  o dofinansowanie,

 • umiejętność analizy i weryfikacji wpływających dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych, wynikających z obowiązujących procedur i instrukcji,

 • ogólna wiedza z zakresu finansów,

 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,

 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych,

 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi kredytów udzielanych osobom fizycznych,

 • wiedza z zakresu działania jednostek finansów publicznych,

 • wiedza z zakresu działania WFOŚiGW w Gdańsku,

 • prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),

 • życiorys zawodowy (CV),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej),

 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,

 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENTA/ STARSZEGO REFERENTA – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(2/2019) z dnia 16 stycznia 2019r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2019 roku o godz. 15.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,

 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,

 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,

 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,

 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Data publikacji: 2019-01-16                                          

Data opracowania: 2019-01-16

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 220.7 KB
Kwestionariusz osobowy 20.7 KB
Warunki formalne 94.34 KB
Wyniki naboru 102.92 KB