Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2017) z dnia 21 czerwca 2017r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora


Treść ogłoszenia
Tekst

Informacja o wynikach naboru

Informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2017) z dnia 21 czerwca 2017r. o naborze na stanowisko Inspektora nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki formalne określone w ogłoszeniu.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Warunki formalne 120.87 KB
Tekst

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

I.  Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniemi rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. z zakresu gospodarki wodnościekowej) zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:

1. na etapie kwalifikacji wniosków o dofinansowanie m.in.:

 • dokonywanie oceny merytorycznej i formalnoprawnej,
 • analiza zasadności zgłoszonych projektów pod kątem rozwiązań technicznych i instytucjonalnych,
 • analiza efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,

2. na etapie przygotowywania do zawarcia umowy m.in.:

 • prowadzenie uzgodnień z wnioskodawcami,
 • kompletowanie i ostateczna ocena prawidłowości złożonych dokumentów,
 • zadań inwestycyjnych w zakresie, dla którego obowiązujewskaźnik ekonomiczny warunkujący uzyskanie dofinansowania, sporządzanie informacji ekonomicznej do wniosku,

3. na etapie realizacji umowy m.in.:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością realizacji umowy,
 • przeprowadzanie wizji w terenie w miejscu realizacji inwestycji, sporządzenie raportów z wizji,
 • sprawdzanie treści złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej, a następnie rekomendowanie (lub nie) wypłaty środków,

4. na etapie rozliczenia umowy m.in.:

 • rozliczanie umów,
 • weryfikacja złożonych druków Rozliczenia do umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  oraz poprawności merytorycznej,

II.  Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z udziału WFOŚiGW w Gdańsku w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-20120 i innych.

III.  Informowanie  wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku o dostępnych źródłach finansowania (krajowych i zagranicznych) przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe techniczne (tyt. mgr inż.) o specjalności związanej z zakresem związanym
  z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracyzwiązany z realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym m.in. znajomość regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych) oraz procedur z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • znajomość prawodawstwa związanego z ochroną środowiska,
 • wiedza na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska,
 • wiedza z zakresu obsługi i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość języka angielskiego, co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office).

  Predyspozycje osobowe

 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • kreatywność i samodzielność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wiedza z zakresu działalności WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość przepisów, procedur i wytycznych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym ze środków RPO WP na lata 2014-2020 i POIiŚ
  na lata 2014-2020,
 • wiedza w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚ
  w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(3/2017) z dnia 21 czerwca 2017r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu,
od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk,
ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2017 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Kwestionariusz osobowy 20.82 KB
Treść ogłoszenia 290.32 KB