Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2019) z dnia 21 lutego 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2019) z dnia 21 lutego 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko INSPEKTORA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: finanse, rachunkowość

Umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej: Zespół ds. Analiz i Raportów Finansowych

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Udział w opracowywaniu rocznych planów finansowych i kontroli ich realizacji.
 2. Sporządzanie raportów i analiz finansowych, wyciąganie wniosków z tworzonych analiz.
 3. Analiza prognozowanych przychodów, kosztów i zobowiązań WFOŚiGW w Gdańsku i dokonywanie prognozy potencjału finansowego WFOŚiGW w Gdańsku na kolejne lata.
 4. Interpretacja, stosowanie i ocena polityk finansowych, ustawodawstwa, teorii rachunkowości i przepisów w obszarze szeroko rozumianych finansów, w szczególności w zakresie działania WFOŚiGW w Gdańsku
 5. Analiza  zdolności/wiarygodności  kredytowej  podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców).
 6. Analiza zdolności kredytowej beneficjentów w sytuacjach zagrożenia w spłatach lub rozliczeniach i inicjowanie działań mających na celu zabezpieczenie interesów WFOŚiGW w Gdańsku.
 7. Sporządzanie opinii finansowej dot. projektów inwestycyjnych wnioskowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 8. Analiza zabezpieczeń proponowanych/złożonych w ramach wniosków/umów o dofinansowanie,  m.in. w zakresie statusu prawnego podmiotu, skuteczności proponowanego zabezpieczenia w odniesieniu do kwoty i okresu spłaty pożyczki oraz weryfikacja formalno-merytoryczna złożonych dokumentów i zabezpieczeń.
 9. Monitoring zabezpieczeń.
 10. Sprawozdawczość w zakresie przetwarzanych danych.
 11. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe (tyt. mgr/mgr inż.) – o kierunku/specjalizacji  związanej z: finansami, ekonomią, bankowością, księgowością, administracją, zarządzaniem,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych: z finansami, controllingiem, analizami finansowymi, rachunkowością,
 • wiedza z zakresu sporządzania analiz finansowych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • praktyczna wiedza z zakresu przepisów finansowych, bankowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

   Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • orientacja na usprawnianie procesów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • znajomość nowoczesnych narzędzi w zakresie finansów i umiejętność ich zastosowania,
 • znajomość przepisów, procedur i wytycznych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, realizacji
  oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, UE i/lub środków publicznych,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska i działalności WFOŚiGW w Gdańsku,
 • wiedza z zakresu udzielania zamówień publicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko INSPEKTORA – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ -110-I/(3/2019) z dnia 21 lutego 2019 r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 7 marca 2019 roku o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2019-02-21                          

Data opracowania: 2019-02-21

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych