Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2017) z dnia 8 września 2017 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowiska Stażystów


Treść ogłoszenia
Tekst

Ogłoszenie skierowane jest do absolwentów uczelni technicznych, kierunków związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, odnawialnymi źródłami energii lub ekoenergetyką, którzy ukończyli studia stacjonarne (uzyskując tytuł magistra inżyniera), w latach 2015-2017.  

Ilość wolnych stanowisk: 4

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

Prace pomocnicze m.in. w zakresie:

 • wstępnej weryfikacji składanych wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, pod względem spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych, kryteriów efektywności ekologicznej
  i ekonomicznej,

 • wstępnej ocenie zgłaszanych do dofinansowania przedsięwzięć pod względem kompletności posiadanej dokumentacji technicznej, zezwoleń, decyzji i innych przewidzianych prawem uzgodnień, stosownie dla rodzaju zadania,
 • sporządzania analiz do przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem środków WFOŚiGW
  w Gdańsku oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
 • obsługi beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku, informowania o zasadach udzielania dofinansowania ze środków z WFOŚiGW w Gdańsku,
 • przyjmowania i wysyłania korespondencji i dokumentów oraz prowadzenia związanych z tym ewidencji
  i rejestrów.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe, politechniczne  o specjalności związanej z ochroną środowiska, gospodarką wodną, odnawialnymi źródłami energii, ekoenergetyką,
 • ukończenie studiów stacjonarnych i uzyskanie tytułu magistra inżyniera w latach 2015-2017,
 • ogólna wiedza z zakresu obszarów działania WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość języka angielskiego - w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),

Predyspozycje osobowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • kreatywność,
 • rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy – CV,
 • kserokopie dyplomów ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o odbyciu i ukończeniu studiów wyższych i zdania egzaminu dyplomowego,
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚ
  w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Stażysty – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2017) z dnia 8 września 2017r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu,
od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, Rybaki Górne 8.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku o godz. 16:00.

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty kandydatów, którzy ukończyli kierunki inne niż kierunki związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną, odnawialnymi źródłami energii  lub ekoenergetyką,  ze względów formalnych nie będą dalej rozpatrywane,
 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wfosigw-gda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranych kandydatów lub po zakończeniu naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.