Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(6/2019) z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(6/2019) z dnia 2 kwietnia 2019r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Główny obszar działania: obsługa formalno-administracyjna wniosków i umów o dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, obsługa klienta indywidualnego

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Udział w prowadzeniu Punktu Informacyjnego i Kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:
 • udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku,  realizowanych programach, konkursach, naborach wniosków oraz o zasadach udzielania dofinansowania,
 • przyjmowanie wpływającej korespondencji,
 • kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie biblioteki – zbioru publikacji i czasopism z zakresu ochrony środowiska,
 • bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.
 1. Udział w realizacji czynności o charakterze formalno-administracyjnym w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w tym w szczególności:
 • udzielanie informacji o Programie i obsługa osób zainteresowanych Programem,
 • rejestrowanie wpływających wniosków,
 • dokonywanie weryfikacji formalnej wpływających wniosków,
 • przygotowywanie pism informujących o warunkach dofinansowania,
 • przygotowywanie projektu umowy o dofinansowaniu/aneksu do umowy,
 • archiwizacja dokumentów.

    3. Udział w działaniach w zakresie formalno-administracyjnej obsłudze wniosków oraz umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
        w Gdańsku, w tym w szczególności:

      a) przyjmowanie i wstępna weryfikacja formalna oraz rachunkowa wpływających wniosków o dofinansowanie,

      b) wprowadzanie danych i informacji do systemu informatycznego, m.in. w zakresie:

 • wpływających wniosków o dofinansowanie,
 • kwalifikacji wniosków o dofinansowanie,
 • sporządzania umów o dofinansowanie,
 • rozliczania zawartych umów o dofinansowanie, 

      c) dokonywanie kontroli poprawności i kompletności dokumentów:

 • dotyczących wpływających wniosków o dofinansowanie,
 • złożonych na etapie sporządzenia umowy o dofinansowanie,
 • dotyczących rozliczania umów o dofinansowanie,

      d) sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów,

      e) wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązującej Procedury obiegu dokumentów w WFOŚiGW w Gdańsku i innych regulacji            wewnętrznych.

 1. Udział WFOŚiGW w Gdańsku w realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i/lub ze środków Unii Europejskiej.
 2. Udział w realizacji obowiązków sprawozdawczych.
 3. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności, w tym w szczególności obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Portalu Beneficjenta (Program Czyste Powietrze).  

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 

 • preferowane wykształcenie o kierunku/specjalizacji: ekonomicznej, administracyjnej, ogólnoustrojowej, lub ochrony środowiska,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów indywidualnych, w tym 3-letnie min. doświadczenie zawodowe w weryfikacji formalno-rachunkowej dokumentów składanych przez osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie,
 • umiejętność analizy i weryfikacji wpływających dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych, wynikających
  z obowiązujących procedur i instrukcji,
 • ogólna wiedza z zakresu finansów,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

Predyspozycje osobowe

 

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi kredytów udzielanych osobom fizycznych,
 • wiedza z zakresu działania jednostek finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu działania WFOŚiGW w Gdańsku,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENTA –
w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(6/2019) z dnia 2 kwietnia 2019 r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-16.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 17 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Data publikacji: 2019-04-02                                          

Data opracowania: 2019-04-02

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych